DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 23-06-2022 18:41

Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı...

Sayın okuyucumuz yazılarımızda sıklıkla toplumsal mükellefiyetlerimize temas ediyoruz. Özellikle Sevgili Peygamberimiz'in Medine'de tesis ettiği anaysal düzen bizim için "usvetun hasene" olması hasebiyle "Asr-ı Saadet "ten, "Medine-i Fazıla"dan örnekler vermekteyiz. Bu örnekliğin evrensel nitelikli olmasından dolayı biz ümmet için kıyamate kadar geçerliliği vardır. İran coğrafyası hariç ümmet bütünlüğü içerisinde müesses nizam sorumluluğu ifa edilmediğinden dolayı Furkan Sûresi'nin 30'ncu ayetinde belirtildiği üzere Kûr'ân'ın mahcur (terkedilmiş) olarak bırakıldığına tanık olmaktayız. Ne üzücüdür ki, içerisinde bulunduğumuz toplumun ezici çoğunluğu Kûr'anî değerlerin terk edilmiş olduğunun farkında bile değil. İslâm'ı namaz, oruç ve güzel ahlâktan ibaret sanıyorlar. Güzel ahlâkın muhtevasını da bilmiyorlar. Bireysel ahlâk dibe vurmuş vaziyette. Şu sokakların hâline bakın, bu toplum sahiden İslâm toplumu mu? Bireysel sorumluluklara bigâne kalındığı gibi toplumsal mükellefiyetlerimiz de rafa kaldırılmış.

Şunu ifade etmiş olalım ki, yüce dinimiz İslâm ile alakalı insanlarımızın pek çoğunda algı eksikliği ve kavram kargaşası var. İslâm'ın muhteva ve içeriği hususunda birçok insanımızın zihni eski deyimle müşevveş, yani belirsiz, karışık ve düzensiz düşünce yapısına sahip.. Kısacası, İslâmiyetin fonksiyonel yapısı ve ön gördüğü etkinlik alanı ile ilgili insanlarımızın kafası karışık. Zira içerisinde bulunduğumuz rejimin kurucu iradesi Batılı laik yöneticilere öykünerek onların Hıristiyanlığa biçtiği rolün bir benzerini yüce İslâm dinine biçmişler ve halka bu anlayışı empoze etmişler. Buna ilişkin en önemli argümanları, "din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması" prensibidir.

Bu anlayış, bu prensip laikliğin gereği olarak TC Anayasası'na "değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez" bir kural olarak konmuş. Bu ilke Batı toplumlarında kabul görmekle birlikte pratik olarak sadece Fransa'da uygulanmaktadır. (Kabul görmüş çünkü Avrupa'da 1789 Fransız devrimi öncesi din adına Engizisyon mahkemelerinin baskıcı/totaliter/despotik yönetim anlayışı egemendi ve halk bu yönetimden bizar olmuştu, yani memnun değildi.) Laik/seküler diye bildiğimiz Avrupa ülkelerinin anayasalarına bakın, ilk sayfasını açtığınızda "Gottes namen" (Allah'ın adıyla) ibaresi karşınıza çıkacaktır. Elbette bu demek değildir ki Avrupa ülkeleri din kurallarına göre yönetiliyor. Zaten ellerindeki kutsal kitap İncil tahrifata uğramış olduğu için toplumsal düzenin tanzimine ilişkin pratikte uygulayacakları kurallardan/kanun ve hükümlerden mahrumlar. Kendilerini "Ehl-i Sünnet Vel Cemaat" diye tanımlayan kesim ise, tarihteki uygulamalarla alâkalı şöyle bir açmazları bulunmaktadır: Örnek alacakları yönetim biçimi Emeviler mi, Abbasiler mi, Selçuklular mı, yoksa Osmanlı mı olacak? Osmanlı'yı veya diğer yönetimlerden birini referans almakalksalar İslâm'a mugayir olan monarşi/saltanat yöntemi ile karşılaşmış olacaklar. Bu yüzden insanlarımız kavram kargaşası yaşamaktadır.

Oysa Merhum Erbakan Hocamız zaman zaman Osmanlı'ya atıfta bulunsa da motamot referans alacağı Osmanlı değil Asr-ı Saadet örnekliği idi. Hatta Erbakan Hocamız birçok konuşmasında Sevgili Peygamberimiz'in Medine'de tesis etmiş olduğu site devletine atıfta bulunarak "Adil Düzen" ifadesini kullanmaktaydı. Erbakan Hocamız din-devlet ilişkisini şöyle refere ediyordu: "Bana diyorlar ki ne işin var siyasetle, otur Kûr'ân'ını oku. Ben de oturup Kûr'ân okuduğumda, Kûr'ân bana diyor ki, 'ayağa kalk ve kötülüklere karşı cihat et/mücadele et ve adil bir düzen kur." Hiç kuşkusuz Merhum Erbakan Hocamız Kûr'ân okuyan ve Kûr'ân'ın emirlerini bilen ve bu minvâl üzere hareket eden bir siyasî liderdi...

İslâm her şeyden önce yasama, yürütme ve yargı organlarıyla hukukun üstünlüğünü esas alan ve bunu ibadî bir görev olarak ümmete sunan bir dindir. Yani kısacası İslâm ibadeti siyaset, siyaseti ibadet olan bir dindir. Bakınız, yadsınamaz ilâhî bir hakikat olarak vereceğimiz bir kaç ayet örneği ile din-devlet ilişkisini birbirinden ayıramayacağımız ortaya çıkmaktadır. "Yeryüzünde adaleti kaim kılmanız için Kûr'ân'ı ve mizanı indirdik." (Hadid: 25)

Demek oluyor ki, adalet temeline dayalı bir düzen kurulması için Kûr'ân'daki hukuk kuralları referens alınması gerekiyor.

"Yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya ve din hükümleri Allah adına tatbik edilinceye kadar zalimlere karşı mücadele ediniz." (Bakara: 193)

Bu ilâhî buyruktan çıkan sonuç; din hükümlerine dayanan bir müesses nizamın kurulması için gayri meşru (adil olmayan/zalim) yönetimlere karşı mücadele bir zorunluluktur...

Şimdi aktaracağımız ayet ise üstteki mükellefiyetimizi teyit etmektedir.

"Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz iyi olanı tesis eder olumsuz olanı bertaraf edersiniz." (Al-i İmrân: 110)

İlâhî buyruklarda görüldüğü gibi din-devlet ilişkisini birbirinden ayırabilmemiz için bu ayetleri ilga etmemiz ve yok saymamız gerekmektedir. Böyle bir şey yapmaya teşebbüs etsek, yani devlet idaresi ile ilgili hukuk kurallarını Kûr'ân'dan çıkarmaya kalkacak olursak Allah Teâlâ'nın bizi şiddetli bir şekilde uyardığı şu hükmün muhatabı oluruz: "Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bunu yapanların cezası dünya hayatında istikrarsız bir hayat yaşamaktır. Ahirette ise bunu yapanların cezası şiddetli azaba uğramaktır." (Bakara: 85) Bir başka ayette de benzeri bir uyarı yapılmaktadır: "Benim zikrimden yüz çevirenlere yeryüzünde istikrarsız bir yaşam vardır. Ahirette ise kör olarak haşredileceklerdir." (Tâ Hâ: 124)

Açıkçası Allah Teâlâ, kulluk muvacehesinde kamusal alanın, yani devlet düzeninin tanzimine ilişkin İslâm ümmetine bir misyon yüklemiş bulunmaktadır. Bu misyonun aksine davrananlar hakkında şu ayetle son noktayı koyuyor:

"Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir." (Mâide: 44)

Ayetlerden de görüldüğü gibi biz Müslümanlar olarak Allah Teâlâ'nın hükümlerine kayıtsız şartsız teslim olmak durumundayız. Zaten Müslüman kelimesinin terminolojik anlamı; "Allah Teâlâ'nın hükümlerine kayıtsız şartsız teslim olan" demektir. Müslümanlar olarak Allah Teâlâ'nın yasalarına uygun bir hayat yaşamak zorundayız. Biz aile kurarken, biz kamusal alanı tanzim ederken Allah Teâlâ'nın kanun ve yasalarını referens almak durumundayız. Allah Teâlâ, biz Müslümanları beşerî kanun ve ideolojilere yönelmememiz için uyarıyor: "Zalime meyletme yoksa sana da ateş dokunur." (Hûd: 113) "Allah'tan daha iyi hüküm koyan var mıdır?" (Mâide: 50)

Bir başka ayette ise, "Allah hüküm koymada kendisine ortak kabul etmemektedir." (Kehf: 26) diyerek katışıksız bir şekilde Allah Teâlâ'nın hükümlerine tabi olmamız emrediliyor. Bu teslimiyet bizim için Müslüman olmamızın gereğidir.

Sonuç olarak ifade edecek olursak, Allah Teâlâ bizi kendisine kulluk etmemiz için yaratmış. Kulluk sadece namaz, oruç, zekât ve güzel ahlâktan ibaret değil. Biz Allah Teâlâ'nın buyrukları muvacehesinde müesses bir nizam kurmak durumundayız. Bunun çabasını göstermek bizim için imânî bir vecibedir. Merhum Erbakan Hocamız diyor ki: "Adil düzen kurmak ve İslâm birliğini tesis etmek için Allah Teâlâ sana yüz adım atma gücü vermişse buna mukabil sen doksan beş adım atmışsan geriye kalan beş adımın hesabını mahşer günü Allah sana soracaktır." Allah Teâlâ, Hûd Sûresi'nin 116 ve 117'nci ayetlerinde toplumsal düzenin tanzimine ilişkin kamusal sorumluluklarımıza işaret etmektedir. Bu tür ayetler devlet mekanizmasının gerekliliğini hatırlatıyor....

"Sizden önceki nesillerin yöneticileri, yeryüzünde kötülüklere engel olmalı değil miydiler? Onlardan kurtardıklarımız pek azdır. Kendilerine verilen nimete karşı nankörlük edenler suçlu oldular." (Hud:116)

"Rabbin, halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helâk edecek değildir." (Hud: 117)

Rabbim bizleri sorumluluklarını kuşanan kullarından eylesin...

Vesselâm.

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA