DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 03-07-2021 15:34

Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz...

Başlığımız bir hadis-i şeriften mülhem[1]. Aslında hadisin içeriğinde kardeşlik hukukundan da söz ediliyor. Bizim burada sadece bu cümleden söz etmemiz Allah Resulü davette bulunurken, insanlara "Allah'ın kulları" olduklarını da hatırlatmış olmasındandır. Elbette, "Ey insanlar 'Lâ ilâhe illallah' deyin kurtuluşa erin" çağrısı risaletin ilk aşamasıdır. İkinci aşama ise "Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz." Bu çağrıya "evet" deyip müspet karşılık verenlerin durumunu Yüce Rabbimiz Hûcurat Sûresi'nin 10'ncu ayetinde "Mü'minler ancak kardeştir" diyerek tescil ediyor. Ayetin devamında ise mü'min kullarına mükellefiyet yüklüyor: "Şu hâlde arası açık olan kardeşlerinizin arasını düzeltin (kardeşliğinizi pekiştirin), Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız." Evet, suni sınırlarla, tel örgülerle ve mayın tarlaları ile kardeşlerimizle aramız açık! (Bilmem izah edebildik mi?) Münferiden küsleri barıştırmak
görevimiz  olmakla birlikte asıl olarak büyük fotoğrafa, pazılın bütün kısmına bakmak durumundayız. (Kardeşlerimizle aramızda ulus devlet sınırları var. Aramız çok açık!)

Ayet ve hadisler muvacehesinde hayata ve olaylara o kadar dar çerçeveden bakılıyor ki, asıl büyük vecibe, büyük sorumluluk es geçiliyor.
Burada Allah Teâlâ'nın buyruğundan ve Nebevî çağrıdan da anlaşılacağı üzere biz Müslümanlara sosyal dayanışmaya dayalı bir toplumsal doku meydana getirmemizin ön koşulu olarak kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerektiği emrediliyor. Öyle ki âlemlere rahmet Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde yapmış olduğu ilk işlerden biri de Ensar ile Muhacirleri birbirine kardeş ilân etmesiydi. Kardeşlik ve beraberinde gelen sorumluluk..

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler, iyi olanı tesis ederler, olumsuz olanı bertaraf ederler." (Tevbe:71) İslâm sosyal dayanışma dinidir. Allah Resulü bu mükellefiyeti sadece münferit bir vecibe olarak kişilerin inisiyatif ve uhdesine bırakmamış, bu imâna taallûk eden hayatî meseleyi hukukî zemine oturtmak maksadı ile 52 maddelik bir sözleşme metni (Anayasa) hazırlamış ve bu çerçevede İslâm'ın ilk site devletini kurmuştu. Allah Resulü, İslâm kardeşliğinin müesses bir nizama dönüşmesi adına devlet mekanizmasının zaruretine her daim müdrik olmamız için kıyamete kadar gelecek olan ümmetine bir algoritma, bir yol haritası çizmişti. Medine'de hukukî bir düzen kurulduktan sonra, özellikle zekât, sadaka, infak ve humus vecibeleriyle gelir dağılımındaki adalet tesis edilmiş ve toplumsal insicam sağlanmıştı.

Peki bugün biz İslâm ümmetinin hâline baktığımızda nasıl bir manzara ile karşılaşıyoruz? Afrika'nın birçok yerinde insanlar bir lokma ekmeğe, bir yudum temiz suya muhtaç. Myanmar, Doğu Türkistan, Keşmir, Yemen, Filistin kan ağlıyor. Özellikle Filistin'de her Allah'ın günü zulüm var, katliam ve işgal var. Siyonist caniler tarafından zamana yayılmış bir soykırım işleniyor o kutsal topraklarda.. Öte yandan Afganistan, Irak, Suriye ve Libya'nın başına gelenleri görüyoruz. Ümmetin durumu böyle mi olmalıydı? Sahi Trinidad Adaları'nda yaşayan kardeşlerimiz bugün ne durumda? Eminim insanlarımızın çoğu Trinidad Adaları'nın nerede olduğunu bile bilmiyordur.

Hani Sevgili Peygamberimiz'in, "Dünyanın bir ucunda bir Müslümanın ayağına diken batsa, dünyanın diğer ucundaki Müslüman bundan muzdarip olur." uyarsı nerede? İşte İslâm ümmeti olarak bizim bir takım dernek, vakıf gibi STK'larımızla yetinmememiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Şu ayeti küresel ölçekte muhatap almak zorundayız: "Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz, iyi olanı tesis eder olumsuz olanı bertaraf edersiniz." (Âl-i İmrân:110) Karşımızda son derece modern silahlarıyla uluslararası küresel emperyal devletlerin şer ittifakı var. Bu yedi düvel gâvurlar topluluğu geçmişte Haçlı ittifakı olarak Müslüman beldelere nasıl bir vahşilikle saldırdıklarını ve nasıl insanlık dışı katliamlar yaptıklarına tarihî belgelerle tanık olduk.

Bunlar tarihte kalmadı. Bugün bir taraftan müstakilen ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin, diğer taraftan NATO ve UNPROFOR gibi uluslararası şeytanî güçlerin İslâm beldelerini nasıl tarumar ettiklerini hâlâ görüyor ve seyrediyoruz. (UMPROFOR'un Bosna'da Sırp canilerinin işlediği katliamlara nasıl çanak tuttuğunu hatırlayalım, özellikle Srebrenica jenosidini düşünelim!) Kısacası anlatmak istediğimiz o ki, karşımızda küresel katiller topluluğu var ve biz İslâm ümmeti 57 ulus devlete bölünmüş vaziyette darmadağınık durumdayız. İslâm Birliği'ni kurumsal anlamda tesis etmemiş olduğumuzdan dolayıdır ki, şamar oğlanına dönmüş vaziyetteyiz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Büyük şeytan ABD'nin Afganistan ve Irak'ı nasıl tarumar ettiğini gördük. Yine Fransa, İngiltere ve ABD'nin NATO ile birlikte Libya'yı da bombaladığına tanık olduk. (Üstelik NATO uçakları İzmir'den kalkıp Libya'yı bombaladı. Irak'ı bombalayan uçaklar da İncirlik'tan kalkmıştı.) Kurumsal olarak ümmet genelinde, "İslâm Savunma Gücü"müz olsaydı böyle mi olurduk? Ne kadar acıdır ki, İslâm coğrafyalarında vuku bulan çatışmaları ve bu kaos ortamını organize eden, terör gruplarına silah ve mühimmat veren ABD öbür taraftan petrolümüzü çalıyor. Zaten asıl maksadı da o.. Müslümanları birbirine kırdırmak ve böylesi bir kaos ortamında petrolü vantuzlamak..

Allah Teâlâ biz İslâm ümmetinin yaşamış olduğu coğrafyalara yeraltı-yerüstü kaynakları olarak o kadar zenginlikler, o kadar çok nimetler vermiş; fakat biz bunalara gereği gibi sahip çıkmadığımız ve kendimiz işletmediğimiz için ekonomik krizlerle boğuşuyoruz.

Müslümanların yaşadığı coğrafyalara bakın, genel anlamda yoksulluk, sefalet, geri kalmışlık ve ekonomik darboğaz içerisindeler. Bu bir paradoks, bu bir çelişki değil mi? Böyle mi olmalıydık?

Sömürgecilerin tasallutuna maruz kaldığımızdan ve müstevlilerle işbirliği içerisinde olan yöneticilerden dolayı bu zillete düçar olmuşuz. Başta Suudi Arabistan olamak üzere Arap ülkelerinin başlarındaki yöneticilerin büyük şeytan ABD'ye nasıl zillet içerisinde piyonluk ve uşaklık yaptıklarını görüyoruz.

Saraylarındaki tuvalet krozetleri som altından olan bu aşağılık yöneticilerin nasıl ultra lüks, ultra israf içerisinde müstekreh bir hayat yaşadıkları herkesin malûmu. Ümmetin ortak değeri olan petrol gelirlerini kendi şahsî emelleri uğruna nasıl çar-çur ediyorlar? Bu durumda ümmet genelinde ekonomik refah, toplumsal huzur ve insicamın olması mümkün mü? Bugün İslâm coğrafyalarında bir tek fakir, bir tek yoksul, bir tek ihtiyaç sahibi insan olmamalıydı...

Sayın okuyucumuz bütün mesele nedir bilmiyor musunuz? Allah Resulü'nün ilâhî yasalar muvacehesinde Medine'de tesis etmiş olduğu ve adına "Asr-ı Saadet" (Mutluluk Asrı) dediğimiz o müesses düzenin bir benzerini ümmet coğrafyasının tamamına egemen kılmadıkça, bir taraftan emperyal güçlerin tasallut ve saldırılarına maruz kalmaya devam edeceğiz, diğer taraftan ekonomik sıkıntılar ve beraberinde gelen sosyal mahrumiyetlerimiz devam edecektir.

"Benim zikrimeden yüz çeviren topluluklara yeryüzünde istikrarsızlık veririm." (Ta Ha:124)

"Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, birlik olun, eğer birlik olmazsanız, yılgınlaşırsınız, gücünüz gider, (zelil olursunuz). (Enfâl:46)

"Toptan Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın!.." (Âl-i İmrân:103)

 

[1] Buhari edeb 62

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Gazze'deki Soykırım Filistin'e İhanetin Sonucu... Nedir Bu İran Düşmanlığınız? Yenileceksiniz Ve Cehenneme Sürüleceksiniz İslam Birliği Ve Şirk... İslâm Devrimi Ve Düşündürdükleri... Siyonist Çetenin İşgal Ve Tahakküm Alanı... BM Değil Ümmet Olarak Biz Suçluyuz... Hamas'ın Esirlere Yaptığı Muamele Peygamber Ahlakıdır... Canavar Siyonizm ve Canavar Batı Rejimleri Gazze'ye Sağır Olmak Katliama Ortak Olmaktır Mescid-i Aksa Tufanı... İmanımızı Gözden Geçirmek... Devlet Yapılanması Kapsamında ve Hayatın Her Alanında İslam Bir Paket Programdır... 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve Bilmemiz Gerekenler... 15 Temmuz Ve Hatırlattıkları... Kurbanın Hikmet Ve Felsefesi İmam Humeyni'yi Rahmetle Anmak... Seçim Tartışmaları ve Bizim Sorumluluğumuz... Seçimin Düşündürdükleri... Siyasi Sorumluluğumuz... Siyonist Çete Yine Şaşırtmadı... Oruç'un Fayda Ve Hikmetleri... Sigaranın Zararları Depremde Ölenlerin Katili Kim... Depremin Düşündürdükleri ABD'nin Bitmeyen Entrikaları Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA