Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 22-11-2017 12:03

Evlilik Oyunu (!)

Kimilerine göre evlilik ve yuva kurmak gerçekten bir maceradan ve bir oyundan ibarettir. Oysa evlilik son derece ciddiyet ve hassasiyet isteyen bir konudur. Her şeyden önce evlenmeye teşebbüs edecek gençler bu işe psikolojik, fizyolojik,  maddî ve manevî olarak hazır olmalılar. Nice gençlerimiz, (özellikle günümüzde) fizyolojik olarak evliliğe hazır görülseler de "akıl-baliğ" (erişkin-mümeyyiz) olarak evliliğe hazır değillerdir. Efal-i mükellefiyetinden habersiz olan gençler evlendirildiklerinde bu işi oyun olarak gördükleri için kısa sürede veya en ufak bir anlaşmazlıkta işi mızıkçılığa döküp oyunu sona erdirebilmektedirler.

Olay ve mecra bu minvâlde seyrettiği için günümüzde boşanmalarda büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Elbette bunun temelinde eğitim eksikliği yatmaktadır. Gençlerin evliliğe hazır hale gelmeleri için aile içi eğitime çok önem verilmelidir. Gençler daha çocukluk yıllarında nezaketi, adab-ı muaşereti, görev paylaşımını, dayanışmayı, tahammülü, sabrı ve sevgiyi öğrenmeliler. Sevgi aşk oyunu değildir. Sevgi tahammül demektir, sevgi fedakârlık demektir. Sevgi her iki tarafın birbirine ülfeti demektir. Sevgi ihtiramdır, sahiplenmedir. Sevgi erkek için velâyettir, kadın için omuza yaslanmadır, güvendir, güvencedir.

Şu halde evlilik sadece ve sadece ‘iyi geçim’dir. İmâm Humeynî (r.a) evlenecek olan gençlere nikâh kıyarken uzun uzun nasihatte bulunma yerine, büyük bir ciddiyet içerisinde yüzünü onlara dönüp "İyi geçinin" dermiş. Fazla söze ne hacet, yuva temelinin sağlamlığı, huzur ve mutluluğun sürekliliği iyi geçimdedir. İyi geçimin formülü ise kişilik ve şahsiyet gelişimindedir. İnsan ne kadar mütevazı, hoşgörülü ve nezaket sahibi ise iyi geçinmeye o kadar açık bir kişidir. Ancak bu asla tek taraflı olmamalıdır. Öncelikli olarak her iki taraf da bu güzel hasletlere sahip olmalıdır. Tabiatın dengesizliğe asla tahammülü yoktur. Hayatta ve tabiat âleminde her şey denge ve insicam ile kaimdir. Denge tek taraflı bozulduğunda bile beraberinde yıkım getirir. Zira tek kanatla uçulmuyor.

Bu nedenledir ki, evlilikte ilk aranan özellik "denklik" olgusudur. Buna istinaden evliliğe ilişkin bir ata sözünde, "Davulu dengi dengine vurmak gerek" denilmiştir. Davula denkli vurulursa ses uyumlu ve ahenkli çıkar. Uyumlu bir yuva kurmak ve yuvayı muvazeneli bir şekilde devam ettirmek maharettir. Maharet bu işe hazır olanların meziyetidir. Baştan beri izah etmeye çalıştımız meziyet sahibi gençler yetiştirip onları evliliğe hazır hâle getirmektir. Bu eğitim iyi ve sağlam yuvalarda alınır. Anne-babalar evlilik hayatlarında evlâtlarına "numune-i timsal" olmalılar. Çocuklar ebeveynlerinde gördüklerini taklit ederler. Eğer anne-babalar birbirlerine karşı nezaketli ve saygılı davranıyorsa, ev atmosferine sevgi, şefkat anlayış ve hoşgörü ha kimse elbette ki bu hava çocuklara da sirayet edecektir. Onlar da yuva kurduklarında çıktıkları evin havasını kendi yuvalarına taşıyacaklardır.

Bir de hafazan Allah bunun tam tersini düşünelim! Bir ev ki, her Allah'ın günü hır gür, gürültü patırtı, geçimsizlik gırla gidiyor! Evin reisi astığı astık, kestiği kestik, anne böylesi kaba tavırlar ve şiddet karşında bitkin, yorgun ve biraz da hırçın! O da gergin hâliyle çocuklarına gereken ihtimamı gösteremiyor. Aksine o da zaman zaman çocuklarına bağırıp çağırıyor ve hatta şiddet uyguluyor! Böylesi kötü örneklik elbette ki çocuklara da sirayet edecektir. Bu tür ailelerde zaten çocuklar da "armut dibine düşer" misali birbirlerine karşı kaba davranış sergilemesi olağan görülmektedir. Olması gereken elbette bu değil. Ancak ne yazık ki, bu durum sosyal ve ailevî bir realitedir.

Oysa yüce dinimiz İslâm aile yapısına çok önem vermektedir. Toplumun nüvesi ailedir. Aile yapıları düzgün olan toplumlar istikrar ve mutluluk içerisindedir.

 "Bir toplum kendinde olan güzel ahlâk ve huyu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez." (Rad:11) ayeti birebir aile yapılarıyla ilintilidir. Zira az önce ifade ettiğimiz gibi "aile toplumun nüvesidir." Aile yapılarına mutluluk, huzur, hoşgörü ve duygusal bağlar hakim olursa hiç kuşkusuz bu durum toplumsal hayata da yansıyacaktır. Bunun aksi durumlarda, yani toplumsal yozlaşmada ana etken aile yapılarının yozlaşmış olmasıdır. Şu hâlde yeni kurulacak yuvalarda ebeveynlere düşen görev temkinli, dikkatli, hassas ve seçici olmaktır. Her konuda olduğu gibi bu hususta da lakayt ve aymazca davranmak beraberinde huzursuzlukları ve hatta hüsranları getirebilir. Tedbirli ve temkinli olmak ise her zaman akıl kârıdır. Mutluluğa giden yol iyi bir ebeveyn örnekliğinden, iyi bir yuvadan geçer. Zira evlilik bir oyun değildir, ehemmiyet ister.

Yeni evliliklerde büyüklerin örnekliği çok önemlidir. Yeni evli gençler genellikle anne-babalarını taklit ederler. Hatta tuhaf ve edebe mugayir bir davranış gördüklerinde, “biz annemizden, biz babamızdan böyle görmedik” diyerek itirazda bulunabilmektedirler. Bu yüzden evlilik öncesi veya sonrası nasihatlerden maada anne-babaların tutum ve davranışları önem arz etmektedir. Görgüden mahrum cahil anne-babalar ne yazık ki, evlatlarına kötü örnek olabilmektedirler. Ve maatteessüf ki, birçok anne-baba kötü örnek sergilediklerinin farkında bile değillerdir. Özellikle şu gerçeği de itiraf etmiş olalım ki, toplumumuzun büyük bir kesimi şiddete teşne ve kaba insanlardan müteşekkil. Şiddet darken elbette ki, ilk etapta “fizikî darp” olayından söz etmiyoruz. Biz buna psikolojik şiddeti de eklemek zorundayız. En büyük örselenmenin kalp kırılması ile olduğunu aslında bilen yoktur. Ancak benmerkezci ve nobran davranışlar kalp kırılmalarını da beraberinde getirmektedir. Bir özlü sözde, “Kalp kırılmasının çıkardığı sesi ancak Allah duyar” diye geçmektedir. Şu hâlde ayağımızı denk almalıyız. Şu gerçeği bilmiş olalım ki, evlilikte en çok hassasiyet gösterilmesi gereken husus nezaket kurallarına uymaktır. Bu her iki taraf için de geçerlidir.

Bizim toplumumuzda genel olarak erkek, eşinin kendisine saygıda hürmette kusur etmemesini ister. Bayanlar fizyolojik ve psikolojik olarak naif ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Erkek bunu çok iyi bilmeli ve kendi fizyolojik gücünü bir baskı unsuruna ve bir yaptırım gücüne dönüştürmemeli. Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine baktığımızda ne yazık ki, bayanlara yönelik fiilî şiddet olaylarına tanık olmaktayız. Her Allah’ın günü gazeteler aile içi şiddet ve cinayet olaylarından söz etmektedir. Aile içi şiddet ve boşanma olayları “vaka-i adiye”den olmuş adeta. Yani bu olaylar kanıksanmış ve sıradanlaşmış.. Sosyal ilişkilerde olduğu gibi eşler arasında da olaması gereken Kûr’ân kaynaklı bir kural vardır: “Surat ekşitmek, surat asmak ve kızgın bakmak külliyen haramdır.” (Abese:1) Değil dövmek, değil şiddet uygulamak, kızgın bakmak haram. İslâm böylesi bir nezaket anlayışını müntesiplerine önermektedir. Bu nezaket kuralını toplumumuzun yüzde kaçı uyguluyor acaba? İslâm’ın haram olarak tanımladığı ve şiddetle reddettiği bir davranış var ki o da ses tonunun yükseltilmesidir. “Yürüyüşünde mütevazı ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz merkep sesidir!” (Lokman:19)

Aslında evli gençler temel prensip olarak bu iki kurala hassasiyetle riayet etmiş olsalar, bi iznillah birçok sorunun da üstesinden gelebilirler. Zira kavga ve geçimsizliklerin ilk tetikleyici unsuru hışımlı yüz ifadesi ve ses tonunun yükseltilmesidir. Bütün üzücü olaylar ve bütün şiddet olayları bu iki kurala riayet etmemenin ardından gelir. Yüce Rabbimiz bizim mutluluğumuz için hem sosyal ve hem ailevi anlamda ne güzel kurallar koymuş. Bu prensiplere uyanlar hiç kuşkusuz mutluluk ve huzura da erişmiş olurlar. Bir zamanlar taşıtların arkasında “Huzur İslâm’dadır” yazılarına rastlardık, aynıyla vaki.. İnsanlar İslâm’dan uzaklaştıkça mutsuzluk girdabına sürüklenmektedir. Bugün “evlilik oyunu” adı altında, pembe hayaller ve “lay lay lom” şarkılarıyla kurulan yuvalar mutluluk değil mutsuzluk gerirmektedir. Evlilik her şeyden önce çocuk oyunu değildir. Ciddiyet ve ihtimam ister.

Özellikle şu gerçeği bilmiş olalım ki, yaşadığımız hayat oyun ve eğlence değildir. Ayetlerde de belirtildiği üzere birçok insan hayatı oyun ve eğlenceden ibaret sanmaktadır: “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir” (Enâm:32) “Bu dünya hayatı geçici zevkler ve oyalanmadan başka bir şey değildir…” (Ankebut: 64) Ne yazık ki, birçok insanın hayat algısı ve yaşam felsefesi bundan ibarettir. Oysa Rabbimiz, hakikati şöyle ifade ediyor: “Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiya:16, Duhan:38) Evet; biz boşuna yaratılmadık. Bizi “eşref-i mahluk” olarak yaratan Rabbimiz, bize yeryüzünde bir misyon yüklemiş: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat:56) Biz bu misyona uygun bir hayat yaşamak azminde olmalıyız. Allah Teâlâ’nın razı olacağı bir hayat anlayışı içerisinde her şeyden önce kulluk bilinci ve kulluk kriterlerine uygun bir yaşam vardır. Siz eşinize, siz hayat arkadaşınıza Allah Teâlâ’nın bir lütfu ve bir emaneti olarak bakarsanız ona karşı fevkalade bir hassasiyet ve bir ihtimam göstermiş olursunuz. Onu örselemeniz, onu incitmeniz, onu kırmanız veya ona şiddet uygulamanız hiç mümkün olur mu?

Eğer olur da eşinizden incitici bir söz işitmiş olsanız, diyeceğiniz şu olur: “Ya Rabbi! Kahrın da hoş, lütfun da hoş.” Yani bu davranışı Allah Teâlâ’nın bir imtihanı olarak görür ve hoşgörü ile karşılarsınız. Ancak günümüz insanlarının pek çoğunda hoşgörü de yok, tahammül de yok. Oysa Yunus Emre gibi, “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” desek güzel olmaz mı? Sabır ve tahammül böyle durumlarda gerek. Hırçınlığa öfke ile karşılık vermek akıl kârı mıdır? Atalarımız, “Hiddetle kalkan zararla oturur” demiş. Kırılmalara ve örselenmelere sebebiyet veren en belirgin etken fevri-anlık davranışlardır. Öfkemize sahip çıksak buna meydan vermemiş oluruz. Ontolojik olarak, yani yaratılış itibariyle insanda asabiyet duygusu vardır. Bu duygu düşmana karşı savunma refleksinin gereğidir. Bu potansiyel yerli yerinde kullanılmalıdır. Dengeli kullanılmalıdır. Zira son zamanlar revaçta olan bir özlü sözde geçtiği üzere, “Dengesiz güç, güç değildir.” Farklı yerlerde yani naif olan, fizikî olarak sizden güçsüz olan eşinize karşı o potansiyeli kullanırsanız yıkımlara sebebiyet vermiş olursunuz. Nitekim bayanlara yönelik şiddet ve boşanma olaylarının asıl nedelerinden biri bu gücün yersiz ve yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Sonrasında yaşanan pişmanlıklar da genel olarak fayda vermemektedir. Önemli olan kısmî gerginlikler esnasında teyakkuz hâlinde olmak ve öfkeye ödün vermemektir. Bu tutum ise erişkin olmayı, mümeyyiz olmayı zorunlu kılmaktadır. Yazımızın başında kısaca belirttiğimiz gibi erişkin olmak, bulûğ çağına ulaşmak anlamına gelmemektedir. Akıl baliğ olmak her şeyden önce aklî yeteneneklerin yerli yerinde kullanılması demektir. Fizyolojik olarak blûğ çağına ermekle akıl baliğ olunmuyor. Aksine bu yaş grubunda doğru ile yanlışı ayrıt edebilecek kapasite önceden geliştirilmezse kişi psikolojisinde sürekli savrulmalar ve gel-gitler yaşanır. Kişilik ve şahsiyeti gelişmemiş gençlerin evlendirilmeleri ve evlilik hayatlarında özellikle kayınvalide tarafından yönlendirme teşebbüsleri hüsranla sonuçlanabilmektedir. Yani ata sözünde geçtiği üzere, kaş yapayım derken göz çıkarılmaktadır. Zira ihmal edildiklerinden dolayı kişiliği oturmamış gençlere sonradan yapılan telkinler, “sokma akıl ile bir yere varılmaz” gerçeğini ortaya çıkarır.

Yani, taşıma suyla değirmen dönmemektedir. Erişkinlik bir kerede ve kısa bir sürede olacak iş değildir. Kişilik ve şahsiyet gelişimi ufak yaşlarda başlar. Bu uzun soluklu bir eğitim ve öğrenim sürecidir. Çocuk her şeyden önce karşısında yani anne-babasından insicam içerisinde iyi bir aile portresi görmelidir. Çocuk sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, sahiplenme ve rikkat duygusunu (inceliği, nazikliği, kibar ve sevecen olmayı) ebeveyninde görmelidir. Çocuklar için anne-baba en büyük öğretmendir. Ebeveyn Allah Teâlâ’nın rızası istikametinde doğru bir yol üzere olursa çocuklar da bu minvâl üzere bir hayat yaşarlar. Ailesinde gerekli sevgi ve ilgiyi görmeyen çocukların ileriki yaşlarda kişilik ve psikolojilerinde maraz olabilmektedir. Anne-baba kendi aralarında sürekli hır gür yaşıyorsa bu çocuklar için de çok kötü bir örnektir. Veya eşlerden her hangi biri, sürekli baskın bir tutum sergiliyorsa bu da kötü örnektir. Böylesi durumlarda baskın olan kişi evde tek otorite kabul edilir ve bu durum yeni evli çiftlerin de üzerinde olumsuz etki yapar. Örneğin gelin hanımın kayın validesinin baskın ve dayatmacı bir karaktere sahip olduğunu düşünelim, bu durumda evler ayrı olsa bile damat bey sürekli annesinin tesiri ve yönlendirmesi altında kalacaktır. Ne yazık ki, bizim toplumumuzda “kötü kayın valide” algısı hâlâ revaçta ve tedavüldedir. Gestapo olmaya, nobran olmaya, kısacası “dediğim dedik” bir tutum içerisinde otoriter olmaya hiç gerek yok. Bunlar yuvaya sadece zarar getirir. Asıl olarak sevgi, şefkat, anlayış ve hoşgörü aile yapısına hakim olmalıdır.

Sonuç olarak ifade edecek olursak, evlilik bir oyun işi değildir. Evlilikte mümeyyiz olmak, erişkin olmak şarttır. Aklı selimce kurulan yuvalara, yine aklı selim ebeveynlerin müdahale etmeye ve yönlendirmeye ihtiyaçları yoktur. Ufak yaştan beri görülen terbiye ve bu terbiye ile elde edilen donanım hiç kuşkusuz yeni evli gençleri mutlu ve huzurlu bir hayata taşıyacaktır. İslâm’ın insanı erdemli kılan altın kuralları gayet anlaşılır ve nettir. Önemli olan Müslümanların bu kurallara göre bir hayat yaşama azminde olmalarıdır. Bu olursa gerisi kendiliğinden gelir. İslâm her ne kadar toplumsal düzenin tanzimi ile ilgili hukuk kuralları vaz etse de, İslâm bir yönüyle kişiler üzerinde ziynet ve aksesuar vazifesi görmektedir. İnsan, kendisine sunulan bu güzellikleri kuşandığı oranda mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Veya bunun tam tersi olarak bazı insanlar var ki, Allah Teâlâ’nın “eşref-i mahlûk” olarak yarattığı ve her türlü saygıya değer olan hayat arkadaşına hayatı zindan eder. Mağdur olan ise bu durumu ya “sınavım” deyip sineye çeker veya “bıçak kemiğe dayandı, daha tahammül edemem” deyip yollarını ayırır. Günümüzdeki boşanma hadiselerinin bu derece artması anlatmaya çalıştıklarımızdan veya anlatamadıklarımızdan mütevellit olsa gerek.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA