Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 09-11-2015 15:51

Kardeşlik Hukuku

Müslümanların sorunlarına sağlıklı çözümler üretmeleri, İslam’a göre çözüm yolları aramadıkları sürece mümkün değildir. Sorunlara mutlaka çeşitli çözümler üretilecektir. Önemli olan İslam’ın öngördüğü çözümler üretmektir. Zira Allah (cc) yüce kitabında:“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resul'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayır hem de netice bakımından daha güzeldir.” 1 buyuruyor.

Bu ayet-i kerimede ihtilafların çözüm yolu olarak açık ve net bir ifade ile Kur’an ve Hz. Peygamber (as) gösterilmektedir.

Müslümanlar fert veya topluluk olarak yaşadıkları şartlar gereği farklı kimliklere sahip olabilir. Ancak bütün Müslümanlar üst kimlik olarak İslam’a bağlı olmak zorundadır çünkü her Müslüman İslam toplumunun (ümmetinin, cemaatinin) bir parçasıdır. İslam, Müslümanlar arasında hukuki olarak uymak zorunda oldukları kardeşlik ilkesini tesis etmiştir.

Konuyla ilgili bu yazının hacmini aşacak çok sayıda ayet-i kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. Ayrıca konu başlı başına bir kitap konusu olacak kadar geniş bir konudur. Bendeniz kendimce önemli gördüğüm kısımları özetlemeye çalışacağım.

İslam  inançta tevhid'i, sosyal hayatta uhuvveti yani kardeşliği esas almış bir dindir. İslam toplumu (ümmeti, cemaati) sınırları kardeşlik hukukuyla çizilmiş bir topluluktur.

İslam’a göre İslam toplumuna kardeşlik bağı dışında hiçbir unsur sınır çizemez. Ne ırk,  ne renk, ne coğrafya, ne mezhep, ne bölgesel grup veya cemaatler ne de başka bir şey kardeşlik hukukunun önüne geçip İslam toplumunun sınırlarını belirleyebilir.

Ayrı coğrafyalarda birbirinden uzak olsalar da, ayrı devletlerde yaşasalar da, farklı mezheplere ve cemaatlere bağlı olsalar da kardeşlik hukuku onların arasında geçerlidir ve onları birbirine bağlayan bir unsurdur. Mesafeler ve sınırlar birçok şeyi ayırabilir ama kardeşlik hukukunu sınırlandıramaz.

Kardeşlik hukukunu belirleyen ön şart “kelime-i tevhid”dir. “La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah” diyen her fert Müslüman’dır ve diğer Müslümanların kardeşidir.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’de: “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.”2 ayet-i kerimesiyle açıkça ilan edilmiştir.

Hz. Peygamber (as), pratiğiyle birbirine düşman olan toplulukları Müslüman olduktan sonra kardeş ilan etmiş ve kardeşlik hukukunun uygulanabilirliğini en güzel şekilde ortaya koymuştur.

Kuran’ı Kerimde bu konu:“Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”3 ayet-i kerimesiyle oldukça net ifade edilmektedir.

Hz. Peygamber (as),  Mekke’de zor şartlar altında tesis etmiş olduğu kardeşlik pratiğini hicretle beraber Medine’ye taşımış; ensar ile muhaciri Medine’ye ulaştığı ilk gün kardeş ilan etmişti. Çoğu birbirini tanımıyordu. Gelen sadece din kardeşiydi, bunu biliyordu Ensar. Ama bu yetiyordu her şeyi paylaşmaya. Bu kardeşliğin hangi aşamaya vardığına ve nasıl uygulandığına dair siyer kitaplarında birçok bilgiye rastlayabilirsiniz.

Kardeşlik hukukunun ana hatları İslam tarafından çizilmiştir, kardeş olmanın sorumlulukları vardır. Bunların bir kısmını ayet-i kerime ve hadis-i şerifler eşliğinde sunmaya çalışacağım.

     Kendin için istediğini Müslüman kardeşin için de istemen gerekir.

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe olgun mümin olamaz.”4

"Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah'a ve âhirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın."5

     Müslüman  hiçbir konuda hiç kimseye ve diğer Müslüman kardeşine üstünlük taslayamaz.

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”6

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerinde, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.” 7

     Müslüman Müslüman’a yalan söylemez,  aleyhinde yalan yere şahitlik yapmaz ve onu hor görmez.

 “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslüman’ın diğer Müslüman’a ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” 8

     Müslüman, kardeşler arasında barışı sağlar ve adaletle hükmeder. Biri öbürüne saldırırsa saldıran tarafla savaşır.

 “Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.”9

     Müslüman, Müslüman’la alay edemez; Müslüman’ı ayıplayamaz, ona kötü lakap takamaz.

 “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.10

     Müslüman, Müslüman’a su-i zanda bulunmaz; onun kusurunu araştırmaz, gıybetini yapmaz.

 “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz,  diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”11

Resulallah (as) buyurdular ki: “Gıybet nedir, bilir misiniz?”
- Allah ve Resulü daha iyi bilir, dediler.
Hz. Peygamber: "Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır buyurdu.
- Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa, ne dersiniz? diye soruldu. O da:
- "Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin;  yoksa, o zaman ona iftira ettin demektir." diye buyurdu.
12

     Müslümanlar haksızlığa uğradığı zaman yardımlaşırlar.

 “Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.” 13

Resulallah (as)  şöyle buyurdu: “Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et.

Bir adam:
– Ya Resulallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz?  dedi. Peygamberimiz:

– Onu zulümden alıkoyar, onun zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir.” buyurdu.14

     Müslümanlar bir birlerini sevmek zorundadır.

“Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!”15

     Müslüman, Müslüman’a küsmez; onunla ilişkisini kesmez, ona sırtını dönmez.

 “Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman’ın, din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir.”16

     Müslüman, Müslüman’ı aldatmaz.

“Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir.”17

 “(İyi) Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. (Asıl) muhacir de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir.” 18

     Müslümanlar birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eder.

“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”19

 

Konuyla ilgili olarak Mustafa İslamoğlu Hoca, bir konuşmasında şöyle söylüyor:

İslam kardeşliği beş şeyi yasaklar:

     Irkçılığı ve asabiyeti

 İlk ırkçı kimdi biliyor musunuz?  Şeytan! İlk ırkçı şeytandır. Her mesleğin ve mezhebin bir kurucusu vardır. Irkçılık mezhebinin de kurucusu şeytandır. Çünkü Allah'a itiraz ederken demişti ki:  "Beni ateşten, onu çamurdan yarattın.  Ben ondan üstünüm!” İşte ırkçılık böyle başladı. Irkçılık yapan, asabiyet yapan, ırkıyla, rengiyle, soyuyla, sopuyla övünen, takva dışında bir şeyi övgü vesilesi yapan şeytanın mezhebine intisab etmiş olur. Başka bir şey değil.

      Tek tipleşmeyi yasaklar.

İslam kardeşliği farklılığın yok edilmesini değil, farklılığın zenginlik olmasını emreder. Çünkü dillerin ve renklerin farklılığı ayettir, diyor Kur'an.  "Dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın (c.c.) ayetidir. " der Kur’an.  Daha ne desin? Allah'ın ayetiymişsiniz, bakınız farklılığınız da Allah'ın ayetiymiş. Hepinizin yüzleri farklı, DNA'sı farklı, kan gurubu farklı, göz retinası farklı, huyları farklı, memleketleri farklı. Bu bizim zenginliğimizdir. Zenginliğimizi belaya dönüştürmenin alemi var mı?

      İslam kardeşliği zulmü reddeder.

Yüce Allah:  "Sakın zalimlere meyletmeyin, sonra ateş size de dokunur." der.   Zalime meyletmek ha! Müslüman’ın yapacağı iş mi? Zalim benden diye zalime mi meyledeceğiz yani! Gerekçesi ne olursa olsun yakışır mı bu Müslüman’a,  yakışır mı Kuran'a iman edene, yakışır mı Resul'e iman edene? Onun içindir ki kim olursa olsun mazlumdan yana, kimden gelirse gelsin zulme karşı.

      Tahakkümü reddeder İslam kardeşliği.

 Kimse doğuştan üstün değil. Kimse kimseye tahakküm edemez. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Dolayısı ile kimse diğeri üzerindeki tahakkümüne cici ve tumturaklı bahaneler, mazeretler bulmasın. Dürüst olmak lazım. Biz Müslümanız, bizi Allah terbiye etti, dürüst olalım.

      İslam nefret ve öfkeyi reddeder.

 Zalime olan nefretimiz, zalim için layıktır. Peki mazluma olan nefretimizin izahı nedir? Dolayısıyla zalime nefretimiz bile zalimin ırkına dönerse biz zalim oluruz. “Bu zalim falan ırktan, bu ırkın tamamına nefret besliyorum.”  dersen asıl zalim sen olursun. Biz bunu yapamayız. Dolayısıyla dindar kindar olmaz.20

Dip notlar:

w1-Nisa suresi 59. Ayet, Diyanet Vakfı Meali.

2-Hucurat suresi 10. Ayet, Diyanet Vakfı Meali.

3-Ali İmran 103. Ayet, Diyanet Vakfı Meali.

4-Buhari, iman 7; Müslim, İman 71,72; Tirmizi, kıyame 59; Nesei, iman 19,33

5- Müslim, İmare 46

6- Hucurat suresi 13. Ayet, Diyanet Vakfı Meali

7-Veda Hutbesi- http://www.diyanet.be/Portals/0/VEDA%20HUTBESI.pdf

8-Riyazü’s Salihin 236, Tirmizi 187

9- Hucurat suresi 9. Ayet, Diyanet Vakfı Meali

10. Hucurat suresi 11. Ayet, Diyanet Vakfı Meali

11-. Hucurat suresi 12. Ayet, Diyanet Vakfı Meali

12- Müslim, Birr 70

13- Şura suresi 29. Ayet, Diyanet Vakfı Meali

14- Buhari, Mezalim 4,  İkrah 7; Tirmizi, fiten 68

15- Müslim, iman 93-94. Ayrıca bk. Tirmizi, Et'ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11

16- Buhari, Edeb 57

17- Tirmizi, Büyu 72

18- Buhari, İman 4

19- Asr Suresi. Diyanet Vakfı Meali

20- https://www.youtube.com/watch?v=bwzPyTCtJP8

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA