Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 20-06-2015 18:37

Tekfircilik Hastalığı (2)

Tekfircilik yeni bir hastalık değildir, ancak günümüzde oldukça yaygınlık kazanmış durumdadır. Tekfircilik bir yönüyle psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalığa kapılanların ruh sağlığı bozuktur. İçleri kin ve nefretle doludur. Şiddete ve kan dökmeye meyyaldirler. Hatta meyyallikten öte kan dökmeye teşnedirler. Bu işin dinî bir vecibe olduğuna inanmaktadırlar. Siyonist İsrail ve ABD gibi İslâm düşmanı güçler kan dökmeye teşne olan bu tekfircileri keşfetmekte gecikmediler. Tezelden onların önüne her türlü techizat - mühimmat ve lojistik destek sermeye başladılar. Nasıl olsa bunlar sadece ve sadece Müslümanları kesip öldürecekler... Bir taşla iki kuş vurmak bu olsa gerek!

Bakıyorsunuz kendi mezheplerinden olmayan Alevî ve Şiîleri insanlık dışı yöntemlerle kesip öldürüyorlar. Hatta hemfikir olmadıkları Sünnîlere de aynı barbarlığı yapıyorlar. Aslında bu bir cinnet hâlidir. Ki daha önce bunlar hakkında "Cihad Ve Cinnet" başlığı altında bir makale yazmıştım. O makalede bunların bozuk ruh hallerini izah etmeye çalışmıştım. Tekfirci IŞİD terör örgütüne katılan gençlerin geçmişine bakıldığında ya uyuşturucu bağımlısı veya kreminal işlere karıştıkları müşahade edilecektir. Veya aşırı saf ve yönlendirilmeye müsait kişiler oldukları görülecektir.

Oysa Müslüman genç her şeyden önce hikmet ve basiret sahibi olmalıdır. Tekliflere temkinle, ferasetle ve hikmetle yaklaşmalıdır. Cihadla terör asla aynı şeyler değildir. Cihad olgusu velâyet ve hukukî kurallara bağlıdır. Bunlar hangi saiklerle, hangi kriterlerle yola çıkmışlardır. Terörün referansı Kur'ân ve Peygamberimiz (s.a.) olabilir mi? İşte böylelerini Siyonist İsrail ve emperyalist ABD piyon olarak kullanmaktadır. Irak ve Suriye'de "Büyük İsrail Projesi" için savaştıklarının farkında değiller. Yerleşim birimleri harabeye çevrildi,  göç edenlerin sayısı milyonları geçti. Ve o topraklarda büyük bir boşluk meydana geldi. İşgalci Siyonist İsrail "Arz-ı Mevud" adına boşalan bölgeyi iştahla dolduracağı günü bekliyor. Rabbim fırsat vermesin! Hummalı bir şekilde bölgede işgalci İsrail'e zemin hazırlanıyor. ABD bu işin müteahhitliğini yapıyor, bölgedeki bazı ülkeler taşeronlukla vazifeli, piyonlar ise El-Kaide, El-Nusra ve IŞİD gibi terör örgütleri...

Müslümanlar böylesine acı bir duruma mı düşmeliydi? Bakınız bir zaaf, bir hastalık nelere mal oluyor. Oysa Yüce Rabbimiz bizleri âyetleriyle ve peygamber diliyle uyarmaktadır. Ki bunun örneklerini daha önce verdik. Allah'ın ipine hep birlikte sarılmak varken, birbirlerimizle kardeşlik hukuku çerçevesinde sevgi, uhuvvet, barış ve dayanışma içerisinde yaşamak varken, Allah Teâlâ'nın bizlere bahşettiği bunca yeraltı - yerüstü zenginliklerini adil bir şekilde aramızda paylaşmak varken, yaşadığımız toprakları bayındır ve güvenli kılmak varken, dünyayı birbirimize zindan etmenin âlemi nedir?

Müslüman düşmanına bile "bir gün Müslüman olur" umuduyla bakmalıdır. Hatta kötülük gördüğü düşmanına bile.. Bakınız Uhud Harbi'nde Sevgili Peygamberimiz (s.a.) serzenişte bulunarak, "Kendilerini Rablerine davet edip dururken peygamberlerinin yüzünü kana boyayan bir kavim nasıl felah bulur?" deyince uyarı mahiyetinde şu âyet nazil oluyor: "Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder." (Al-i İmrân:128) Nitekim Uhud Harbi'nde Müslümanlara karşı savaşan pek çok kişi daha sonra İslâm'a girmişti.

Hatırlanacağı üzere Taif'te de benzeri bir olay yaşanmıştı. İslâm'a davet ettiği insanlar tarafından taşlanmış ve üstü - başı kan veran içerisinde bir bahçeye sığınmıştı. Rivayetlere göre bu esnada Cebrail (a.s) gelip, "Ya Muhammed! Allah Teâlâ senin tercihine bıraktı, eğer istiyorsan bu kavmi hemen helâk edeyim! Allah Resûlü ise şu manidar cevabı veriyor: "Ya Cebrail! Bunlar ne yaptıklarını bilmeyen cahil bir kavimdir. Belki onlardan gelen nesil bana imân eder. Ya Cebrail! Ben gazap değil, rahmet peygamberiyim." Sevgili Peygamberimiz'deki (s.a.) musamaha ve affetme ruhunu görebiliyor musunuz? Elbette ki, O şefkât ve merhamet abidesiydi.

Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.) rahmet anlayışı gayr-i müslimleri bile kapsamaktadır. Allah Teâlâ'nın "rahman" sıfatı böyle tecelli etmektedir. Bir de "Müslümanım" diyen tekfircilerin yaptıklarına bakın! Din adına, İslâm adına, Allah adına esir aldıkları insanları (aman dilemelerine rağmen) canice - hunharca - acımasızca boğazlarını kesip katlediyorlar.

İmâm Ali'yi (a.s) mihrapta şehid eden zihniyetle, Ramazan El-Buti'yi minberde şehid eden zihniyet aynıdır. Büyük ve mümtaz sahabe Ammar Bin Yasir'i de aynı fitneci zihniyet, aynı kör taassub şehid etmişti. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere bu zihniyet ümmet olabilir mi? İnsanları Allah Teâlâ'nın yoluna hikmetle, güzel öğütle çağıran şefkat abidesi bir resûle bu vahşi gaddarlar ümmet olabilir mi?

İslâm'da "Dinde zorlama yok" (Bakara:156) ilkesi gayr-i müslimler içindir. Eğer kişi küfür yolunu seçmişse ona "Lekum dinikum vel yedin" (Kâfirûn:6) yani, "Senin dinin sana, benim dinim banadır" denir. Din konusunda olduğu gibi mezhep ve meşrep konusunda da bu böyledir. Kimse kimseye mezhep ve meşrebini dayatamaz. "Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen, onlar üzerine bir zorba değilsin. Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.." (Gaşiye:21-24)

Yüce Rabbimiz'in böylesine kesin hükümlerine rağmen insanlar üzerine zorba kesilmek, gestapo olmak neyin nesi? Kendi mezhebinden, kendi meşrebinden olmayan insanları dışlamak, ötekileştirmek ve hatta tekfir etmek nasıl bir mantıktır? Hiçbir fikrî mesele,  hiçbir ictihad ve hiçbir mezhebî görüş İslâm ümmetinin birlikteliğinin önüne geçirilemez. Ötekileştirmek tamamen şeytanî düşüncenin ürünüdür. Mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun "Lâ ilâhe illallah" diyen bir mü'mine yönelik kin, garaz, düşmanlık ve husumet tamamen şeytanî bir yaklaşımdır. Daha önce zikrettiğimiz hadis-i şerifi hatırlayalım: "İmân etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe imân etmiş olamazsınız."

Değil düşmanlığı, kini, garazı Allah Teâlâ insanın insana kızgın bakmasını, surat asmasını ve konuşurken ses tonunu yükseltmesini bile haram kılmaktadır. (Abese:1; Lokman:17) Müslüman kişi her daim mütebessim bir çehreye sahip olmalıdır. Ki hadis-i şerifte buyrulduğu gibi, "Müslümanın Müslümana tebessümü sadakadır." Bu nedenledir ki, yüce İslâm dininde kine, garaza ve hasılı tekfircilik anlayışına asla yer yoktur. Hiç kimsenin bu bağlamda durumdan vazife çıkarma diye bir görevi söz konusu olamaz. Buna teşebbüs edenler dinden bi haberdir.

İnsanlarla iletişim ve münasebetlerde takip edilecek yol ve yöntem Kur'ân-ı Kerim'de ve Sahih Sünnet'te çok bariz bir şekilde ortaya koyulmuştur. Bunun aksine hareket edenler dâlalettedir ve kendilerine yazık etmektedirler. "Onlara 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın' dendiğinde. 'Biz ıslah edicileriz' derler. Oysa onlar fitnecilerin ta kendileridir, ama farkında değillerdir." (Bakara:11-12) Çünkü kan dökerek, katliam yaparak asıl fitneyi bizzat kendileri çıkarmaktadırlar. Fakat farkında değiller, çünkü cihat yaptıklarını zannetmektedirler. Salih kimselerin kabirlerini deşip türbelerini havaya uçurmak mıdır cihad? Namaz vakitlerini bilemedikleri için tır şoförlerini kurşuna dizmek midir cihad? Yabancı bir gazetecinin veya muhalif gördüğünüz sivil insanların boynunu kesmek midir cihad? 1700 genç insanı topluca kurşuna dizmek midir cihad?

Oysa yüce dinimiz Allah yolunda cihada davet ettiği zaman bile bunun "meşru savunma hakkı" çerçevesinde, saldırgan düşmanla en insanî yollarla "savaş hukuku"na riayet ederek mücadele edilmesi gerektiğini bize öğütler. İslâm'da savaş hukukuna göre aman dileyen ve yaralı öldürülmez, ölüye müsle yapılmaz, kaçan esirin ve savaştan firar edenin peşinden gidilmez. Bu kriterler İslâm'da şerefli bir şekilde savaşmanın ve izzetli bir şekilde mücadele etmenin ifadesidir. İslâm'da savaş arızî bir durumdur. Asıl olan barış ve güvenliğin tesisidir.

"Dininiz hususunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmaya teşebbüs etmeyenlerle iyi ilişkiler geliştirmenizi Rabbiniz men etmemektedir. Şüphesiz ki Allah adâletle muâmele edenleri sever." (Mumtehine:8)

Ayette de görüldüğü gibi gayr-i müslimlerle bile birlikte barış ve iyi ilişkiler içerisinde yaşamamız salık verilirken kan içici emperyalistlerin ayrıştırıcı, parçalayıcı ve bölücü projelerine alet olup Müslüman kardeşlerine karşı savaşa girişmek ve katliam yapmak hangi mantıkla, hangi ictihadla açıklanabilir? Bu tekfirci zavallı güruh "Büyük İsrail Projesi"ne alet olmaktadır. Bundan büyük sapma, bundan büyük fitne ve bundan büyük felâket var mıdır?

Tekfirciler ümmetin öncelikli düşmanı olan Siyonist İsrail'e karşı mücadele etmesi gerekirken, Müslümanları katliamdan geçirerek düşmanın işgaline zemin hazırlıyorlar. Ve ne yazık ki beraberinde çok daha büyük felaketi getirecek bu tehlikenin farkında değiller. Bu zavallılar menzil ve hedeflerini sapmışlar. Yol haritaları yanlış. Önceliklerini görmüyorlar. Kanaatleri tamamen haktan uzak. Hiçbir şekilde ve asla İslâm'ı temsil etmiyorlar. Bunlar aziz İslâm dininden fersah fersah uzaklaşmışlar. Bunlar dış iradenin dümen suyuna girmişler. Kısacası bunların kimyası bozulmuş. İçerisine düştükleri bu anafor, bu furya ve bu vargel bunları asla muvaffak olamayacakları girdaba doğru sürüklemektedir.

Görmüyor musunuz, Siyonist İsrail nasıl da avucunu oğuşturuyor. İsrail tekfircilerle öylesine içli dışlı ki, Golan tepelerine kurduğu mobil hastane ile bu eşkiya sürüsünün yaralılarını tedavi ediyor... Hizbullah bunlara mesaj gönderiyor: "Gelin gücümüzü birleştirelim ve öncelikli düşmanımız olan işgalci İsrail'e karşı savaşalım." Ancak onlar bu çağrıya kulak tıkıyorlar ve gidip Siyonist İsrail ile iş tutuyorlar. Onların projelerine, onların emellerine alet oluyorlar.

"Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü yargıda bulunuyorlar. Bunlar hiç eşit olabilir mi?" (Câsiye:21)

Bakınız Afganistan'da Taliban denilen örgüt de benzeri tutum içerisinde idi. Kan dökerek muhaliflerini acımasızca katlederek başşehir Kabil'i ele geçirmişlerdi. Zulüm ile abad olmak mümkün değil. Onca akıttıkları kanlar üzerine sözde şeriat devleti ilân ettiler. Din adına, İslâm adına öyle bir yönetim tesis ettiler ki Moğollar'dan beter çıktılar. Harab olan bir ülkeyi, daha da perişan ettiler. IŞİD terör örgütü de Taliban'dan daha beter çıktı. Zaten Taliban El-Kaide'yi doğurdu, El-Kaide El-Nusra'yı doğurdu, El-Nusra'da IŞİD'i doğurdu. Bunlar birbirlerinden türeyen "şecere-i habise"dir. Kökü Haricilere dayanmaktadır. İmâm Ali (a.s) nasıl ki Nehrevan'da Haricîlere müdahale edip onları bertaraf ettiyse, bu günümüz Hâricilerine de bir şekilde müdahale edip dur denilmeli.. Bunlar tesirsiz hâle getirilmezlerse hiç kuşkusuz cahil cühelâ takımından taraftar toplamaya ve acımasızca kan dökmeye devam edeceklerdir.

Başta İran, Türkiye ve Pakistan olmak üzere Müslüman ülkeler ortak bir İslâm Barış Ordusu kurmalıdırlar. İç sorunlarının hâlli için ABD'den, AB'den ve NATO'dan yardım talep etmemeliler. Bunlar zaten hangi ülkeye burunlarını soktularsa orasını kaos bataklığına çevirdiler. Müslüman ülkeler ittihad ederek "tek devlet" hedefine matuf kurumsal birlikteliklere doğru kararlı adımlar atmalıdırlar...

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA