Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 03-03-2014 07:51

Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın

Sure Medine’de nazil olmuştur. Muhtemelen Hicretin 5. Yılında nazil olmaya başlamış 7. Yılında tamamlanmıştır. Surenin ismi Nisa kadın manasına gelir.

Nisa suresi genel olarak değerlendirdiğimizde Kuran’ın bütününde olduğu gibi Nisa suresinin de ana mesajının tevhid, nübüvvet, ahiret ve adalet olduğunu görürüz.

Bu temel ilkeler Kuran’ın dolayısı ile İslam’ın esasını oluşturur.

İslam’ın korumaya aldığı beş temel emniyet bu surenin maksadı olarak da karşımıza çıkar. Can, mal, nesil, akıl, din emniyeti.

Sure Tevhid, nübüvvet, ahiret ve adalet esaslarını ortaya koyarken, Can, mal, nesil, akıl, din emniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

“Ey insanlar! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, aynı özden de eşini var eden, sonra her ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabb'inize karşı sorumluluklarınızın bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden haklarınızı talep ettiğiniz Allah'a kullukta samimi olun ve akrabalık bağını gözetin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa- 1)

 

“Yetimlere hakları olan malları verin; güzel olan şeyleri iğrenç olanlarla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.” (Nisa-2.)

 

“İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu, içerisinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır ve onlar orada ebediyen kalacaklarıdır. İşte asıl büyük ödül budur.” (Nisa- 13)

 

“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Bakın! Allah size ne güzel öğüt veriyor. Çünkü Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.” ( Nisa- 58)

 

“Ey iman edenler! Kendinizin, ana-babanızın veya akrabalarınızın aleyhine bile olsa, - şahitlik ettiğinizde - Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutun;.. “ (Nisa- 135.)

 

Ayetlerde Tevhid, Nübüvvet, Ahiret ve Adalet vurgusu açıkça görülmektedir.

 

Kuran’ın bütününde olduğu gibi Nisa suresinde de insan oğlu inançta tevhitle, ahlakta adaletle inşa edilmektedir.

 

Allah adildir, adaletin insan üzerinde ahlaka dönüşmesini ve insanoğlunun hayatına hakim olmasını istemektedir. Adaletin olduğu yerde zulüm olmaz. Adaletin olduğu yerde mazlum, zulme uğrayan olmaz.

 

İslam toplumunun en bariz vasfı adaletin hakim olmasıdır. Bir toplumda adalet yoksa o toplumda isterse şekilsel olarak İslam hukuku yürürlükte olsun, o toplum İslam toplumu olamaz.

 

Onun için öncelikle Müslümanların kendi hayatlarında adil olmaları gerekir.

 

Nisa suresi insanın yaratılışı ile başlamakta öncelikle yanlış kadın algısını düzeltmektedir.

 

İnsanoğlunun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. İnsanlık tarihi içerisinde ne yazık ki kadınlar horlanmış aşağı görülmüş ve zulme maruz kalmıştır. Özellikle Nisa suresinin nazil olduğu dönemde kadının insan yerine konulmadığını, uğursuzluk sayıldığını her türlü zulme uğradığını biliyoruz.

 

Yanlış kadın algısı ile bir toplumda adaletin gerçekleşmesi mümkün değildir.

Nisa suresi hemen ilk ayetinde kadın ve erkeğin aynı özden yaratıldıklarını söyleyerek kadın ve erkeğin bir birlerine eşit ve denk olduklarını ilan etmiştir.

Miras ayetleri ile kadına mülkiyet hakkı vermiş. Mehir ve adalet şartları ile evliliği erkeğin tek belirleyiciliğinden alarak bir hukuka bağlamıştır.

 

“Ana-babanın ve akrabaların geride bıraktıkları mirastan erkeklerin payı vardır. Aynı şekilde ister az olsun ister çok olsun, gerek ana-babanın, gerekse akrabaların geride bıraktıkları mirasta kadınlar için de bir pay vardır. Bu, Allah'ın farz kıldığı bir paydır.” (Nisa- 7)

 

Nisa suresinde evlilikteki anlaşmazlıklar erkeğin kaba kuvvetinden kurtarılıp, erkeğe daha insanca ve Müslüman’ca tavırlar ortaya koyması emredilmiştir.

 

“……Hanımlarınızla güzel geçinin; onlardan hoşlanmıyor olsanız bile yine de böyle davranın; çünkü Allah, sizin o hoşlanmadığınız şeyi pek çok hayra vesile kılmış olabilir.” (Nisa- 19)

 

Bu ayette aile içi problemlerde yapıcı olunması tavsiye edilmekte, eşlerinizin hoşlanmadığınız kimi huylarında bile bazı hayırlar olabilmeği ifade edilmektedir. Özellikle erkeklere hanımlarına karşı hoşgörülü olmaları onlarla güzel geçinmek için gayret göstermeleri emredilmektedir. 

 

Kadın konusunda çokça tartışılan ama çok da doğru anlaşılmayan ayetlerden biride nisa suresinin otuz dördüncü ayetidir.

 

“Allah’ın bir kısmına diğerlerinden fazla lütufta bulunması ve mallarından harcamaları dolayısı ile erkekler kadınlar üzerinde koruyup- gözeticidirler. Erdemli kadınlar Allah’ın korumasını buyurduğu mahremiyetlerini, koruyan sadık ve itaatkar kadınlardır. Hanımlarınızın size tepeden bakarak adam yerine koymadıklarını görürseniz onları uyarın vazgeçmezlerse yatakta onları yalınız bırakın yine vazgeçmekte direnirlerse bu kez onları dövün/ayrılın. Şayet itaat ederlerse bundan böyle onlar aleyhine olacak bir davranışta bulunmayın. Unutmayın ki Allah çok yücedir çok büyüktür.” (Nisa-34)

Kimilerinin bu ayeti yanlış anlayarak kocasının bir çocuk gibi kadını terbiye edecek konumda değerlendirdikleri bir ayet. Ayette geçen darb sözlükte “vurmak, dövmek” anlamlarına gelmekle birlikte bir çok farklı anlamlara da gelmektedir. “Kadınları dövün” ayeti olarak bilinen bu ayet, çok evlilikle ilgili ayetinin evlilikleri giderek çoğaltılmasını değil giderek azaltılmasını amaçlaması gibi, kadını dövme olaylarının yaygın olduğu bir toplumda bunun giderek azaltılması ve nihayetinde tümden terk edilmesini hedeflemektedir. Ayette geçen darb kelimesini vurmak anlamında değerlendirirsek bu kadınların kocalarını aşağı görüp, kocalarına yukardan bakıp, kaba tabirle adam yerine koymadıkları özel şartlarda sembolik olarak başvurula bilecek bir durumdur.

Peygamberimiz kendisi eşlerini hiçbir zaman dövmediği gibi eşine vuran birine aynı şiddette eşinin de vurmasını sağlamıştır. Taberinin rivayetine göre bu ayetin iniş nedeni de sayılan bu olayda ilginç olan peygamberimizin kocasından yediği bir tokada karşılık, bir kadına kocasına tokat atma hükmünü vermiş olmasıdır.  Ve peygamberimiz  “Allah’ın hizmetkarlarını hiçbir zaman dövmeyin” diyerek kadını dövmeyi yasaklamıştır. Peygamberimiz eşleri geçimsizlik çıkardığında onları dövmeyi hiçbir zaman düşünmemiş ama Kuran’ın tavsiyesi ile gerektiğinde ayrılmayı teklif etmiştir.

Nisa suresinde hukuku savunulan hakları konusunda hassasiyetle durulan diğer bir kesim yetimlerdir.

 

“Kendileri geride korunmaya muhtaç çocuklar bıraktıklarında onların durumundan endişe edecek olanlar, aynı şekilde, kendileri de yetim çocukların hakkını yemekten sakınsınlar. Allah'tan korksunlar ve yetimlerin hakkını koruyacak şeyleri dile getirsinler. Zira haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına ateş doldurmuş olurlar. Zaten böyleleri çılgın bir ateşe girecektir.” (Nisa 9-10)

 

Nisa suresinde geçici dünya hayatını değil de Ahiret hayatını tercih edenlere, tevhidin ve adaletin hakim olduğu bir dünya hayal edenlere, Allah yolunda, mücadele etmeleri, bu mücadelenin sonucunda büyük bir mükafata ulaşacakları bildirilmiştir.

 

“O halde, Dünya hayatının nimetlerini ahiret hayatının nimetleri karşılığında feda edenler Allah yolunda savaşsınlar! Kim Allah yolunda savaşır da bunun sonunda öldürülür yahut zafer kazanırsa, Biz ona pek yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.” (Nisa 74)

 

78. ayet ölümden kurtuluş olmadığını sağlam kaleler içinde bile olsak ölümün mutlaka bir gün bize ulaşacağını bildirir. 79 ayet iyiliğin Allahtan kötülüklerin nefsimizden kaynaklandığını öğretir bizlere. 95. Ayet cihad edenlerle mücadeleden kaçanların elbette bir olamayacaklarını ilan eder.

 

105 ve 106 ayetler Allah resulüne uyarı niteliğindedir. 139 ve 140. Ayetler Müslümanların kafirlerle ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini anlatır.  Ve Müslümanlara kafirleri dost edinmemelerini Allah’ın dini ile alay edilen yerlerde oturmamaları gerektiğini söyler.

 

Ve sure tevhidi imanı rahmeti ilahiyi hatırlatan ayetlerle sona erir.

“Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir "Kanıt" geldi ve Biz size apaçık bir "Nur" indirdik. Artık bundan böyle kimler Allah'a iman edip o Kitab'a sarılırsa, Allah onları vakti gelince Kendisi katından bir lütuf ve rahmete gark edecektir; ve onları dosdoğru bir yola iletecektir.” (Nisa 174-175.) 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA