Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 03-07-2021 15:34

Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz...

Başlığımız bir hadis-i şeriften mülhem[1]. Aslında hadisin içeriğinde kardeşlik hukukundan da söz ediliyor. Bizim burada sadece bu cümleden söz etmemiz Allah Resulü davette bulunurken, insanlara "Allah'ın kulları" olduklarını da hatırlatmış olmasındandır. Elbette, "Ey insanlar 'Lâ ilâhe illallah' deyin kurtuluşa erin" çağrısı risaletin ilk aşamasıdır. İkinci aşama ise "Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz." Bu çağrıya "evet" deyip müspet karşılık verenlerin durumunu Yüce Rabbimiz Hûcurat Sûresi'nin 10'ncu ayetinde "Mü'minler ancak kardeştir" diyerek tescil ediyor. Ayetin devamında ise mü'min kullarına mükellefiyet yüklüyor: "Şu hâlde arası açık olan kardeşlerinizin arasını düzeltin (kardeşliğinizi pekiştirin), Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız." Evet, suni sınırlarla, tel örgülerle ve mayın tarlaları ile kardeşlerimizle aramız açık! (Bilmem izah edebildik mi?) Münferiden küsleri barıştırmak
görevimiz  olmakla birlikte asıl olarak büyük fotoğrafa, pazılın bütün kısmına bakmak durumundayız. (Kardeşlerimizle aramızda ulus devlet sınırları var. Aramız çok açık!)

Ayet ve hadisler muvacehesinde hayata ve olaylara o kadar dar çerçeveden bakılıyor ki, asıl büyük vecibe, büyük sorumluluk es geçiliyor.
Burada Allah Teâlâ'nın buyruğundan ve Nebevî çağrıdan da anlaşılacağı üzere biz Müslümanlara sosyal dayanışmaya dayalı bir toplumsal doku meydana getirmemizin ön koşulu olarak kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerektiği emrediliyor. Öyle ki âlemlere rahmet Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde yapmış olduğu ilk işlerden biri de Ensar ile Muhacirleri birbirine kardeş ilân etmesiydi. Kardeşlik ve beraberinde gelen sorumluluk..

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler, iyi olanı tesis ederler, olumsuz olanı bertaraf ederler." (Tevbe:71) İslâm sosyal dayanışma dinidir. Allah Resulü bu mükellefiyeti sadece münferit bir vecibe olarak kişilerin inisiyatif ve uhdesine bırakmamış, bu imâna taallûk eden hayatî meseleyi hukukî zemine oturtmak maksadı ile 52 maddelik bir sözleşme metni (Anayasa) hazırlamış ve bu çerçevede İslâm'ın ilk site devletini kurmuştu. Allah Resulü, İslâm kardeşliğinin müesses bir nizama dönüşmesi adına devlet mekanizmasının zaruretine her daim müdrik olmamız için kıyamete kadar gelecek olan ümmetine bir algoritma, bir yol haritası çizmişti. Medine'de hukukî bir düzen kurulduktan sonra, özellikle zekât, sadaka, infak ve humus vecibeleriyle gelir dağılımındaki adalet tesis edilmiş ve toplumsal insicam sağlanmıştı.

Peki bugün biz İslâm ümmetinin hâline baktığımızda nasıl bir manzara ile karşılaşıyoruz? Afrika'nın birçok yerinde insanlar bir lokma ekmeğe, bir yudum temiz suya muhtaç. Myanmar, Doğu Türkistan, Keşmir, Yemen, Filistin kan ağlıyor. Özellikle Filistin'de her Allah'ın günü zulüm var, katliam ve işgal var. Siyonist caniler tarafından zamana yayılmış bir soykırım işleniyor o kutsal topraklarda.. Öte yandan Afganistan, Irak, Suriye ve Libya'nın başına gelenleri görüyoruz. Ümmetin durumu böyle mi olmalıydı? Sahi Trinidad Adaları'nda yaşayan kardeşlerimiz bugün ne durumda? Eminim insanlarımızın çoğu Trinidad Adaları'nın nerede olduğunu bile bilmiyordur.

Hani Sevgili Peygamberimiz'in, "Dünyanın bir ucunda bir Müslümanın ayağına diken batsa, dünyanın diğer ucundaki Müslüman bundan muzdarip olur." uyarsı nerede? İşte İslâm ümmeti olarak bizim bir takım dernek, vakıf gibi STK'larımızla yetinmememiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Şu ayeti küresel ölçekte muhatap almak zorundayız: "Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz, iyi olanı tesis eder olumsuz olanı bertaraf edersiniz." (Âl-i İmrân:110) Karşımızda son derece modern silahlarıyla uluslararası küresel emperyal devletlerin şer ittifakı var. Bu yedi düvel gâvurlar topluluğu geçmişte Haçlı ittifakı olarak Müslüman beldelere nasıl bir vahşilikle saldırdıklarını ve nasıl insanlık dışı katliamlar yaptıklarına tarihî belgelerle tanık olduk.

Bunlar tarihte kalmadı. Bugün bir taraftan müstakilen ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin, diğer taraftan NATO ve UNPROFOR gibi uluslararası şeytanî güçlerin İslâm beldelerini nasıl tarumar ettiklerini hâlâ görüyor ve seyrediyoruz. (UMPROFOR'un Bosna'da Sırp canilerinin işlediği katliamlara nasıl çanak tuttuğunu hatırlayalım, özellikle Srebrenica jenosidini düşünelim!) Kısacası anlatmak istediğimiz o ki, karşımızda küresel katiller topluluğu var ve biz İslâm ümmeti 57 ulus devlete bölünmüş vaziyette darmadağınık durumdayız. İslâm Birliği'ni kurumsal anlamda tesis etmemiş olduğumuzdan dolayıdır ki, şamar oğlanına dönmüş vaziyetteyiz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Büyük şeytan ABD'nin Afganistan ve Irak'ı nasıl tarumar ettiğini gördük. Yine Fransa, İngiltere ve ABD'nin NATO ile birlikte Libya'yı da bombaladığına tanık olduk. (Üstelik NATO uçakları İzmir'den kalkıp Libya'yı bombaladı. Irak'ı bombalayan uçaklar da İncirlik'tan kalkmıştı.) Kurumsal olarak ümmet genelinde, "İslâm Savunma Gücü"müz olsaydı böyle mi olurduk? Ne kadar acıdır ki, İslâm coğrafyalarında vuku bulan çatışmaları ve bu kaos ortamını organize eden, terör gruplarına silah ve mühimmat veren ABD öbür taraftan petrolümüzü çalıyor. Zaten asıl maksadı da o.. Müslümanları birbirine kırdırmak ve böylesi bir kaos ortamında petrolü vantuzlamak..

Allah Teâlâ biz İslâm ümmetinin yaşamış olduğu coğrafyalara yeraltı-yerüstü kaynakları olarak o kadar zenginlikler, o kadar çok nimetler vermiş; fakat biz bunalara gereği gibi sahip çıkmadığımız ve kendimiz işletmediğimiz için ekonomik krizlerle boğuşuyoruz.

Müslümanların yaşadığı coğrafyalara bakın, genel anlamda yoksulluk, sefalet, geri kalmışlık ve ekonomik darboğaz içerisindeler. Bu bir paradoks, bu bir çelişki değil mi? Böyle mi olmalıydık?

Sömürgecilerin tasallutuna maruz kaldığımızdan ve müstevlilerle işbirliği içerisinde olan yöneticilerden dolayı bu zillete düçar olmuşuz. Başta Suudi Arabistan olamak üzere Arap ülkelerinin başlarındaki yöneticilerin büyük şeytan ABD'ye nasıl zillet içerisinde piyonluk ve uşaklık yaptıklarını görüyoruz.

Saraylarındaki tuvalet krozetleri som altından olan bu aşağılık yöneticilerin nasıl ultra lüks, ultra israf içerisinde müstekreh bir hayat yaşadıkları herkesin malûmu. Ümmetin ortak değeri olan petrol gelirlerini kendi şahsî emelleri uğruna nasıl çar-çur ediyorlar? Bu durumda ümmet genelinde ekonomik refah, toplumsal huzur ve insicamın olması mümkün mü? Bugün İslâm coğrafyalarında bir tek fakir, bir tek yoksul, bir tek ihtiyaç sahibi insan olmamalıydı...

Sayın okuyucumuz bütün mesele nedir bilmiyor musunuz? Allah Resulü'nün ilâhî yasalar muvacehesinde Medine'de tesis etmiş olduğu ve adına "Asr-ı Saadet" (Mutluluk Asrı) dediğimiz o müesses düzenin bir benzerini ümmet coğrafyasının tamamına egemen kılmadıkça, bir taraftan emperyal güçlerin tasallut ve saldırılarına maruz kalmaya devam edeceğiz, diğer taraftan ekonomik sıkıntılar ve beraberinde gelen sosyal mahrumiyetlerimiz devam edecektir.

"Benim zikrimeden yüz çeviren topluluklara yeryüzünde istikrarsızlık veririm." (Ta Ha:124)

"Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, birlik olun, eğer birlik olmazsanız, yılgınlaşırsınız, gücünüz gider, (zelil olursunuz). (Enfâl:46)

"Toptan Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın!.." (Âl-i İmrân:103)

 

[1] Buhari edeb 62

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA