Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 19-11-2020 10:00

Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı...

Mekke müşriklerinin Sevgili Peygamberimiz'e olan düşmanlığını gayet net bir şekilde anlıyoruz. Avam dediğimiz halk tabakasının düşmanlığı, Allah Resûlü'nün sunduğu tevhidî değerlerin yerleşik pagan din anlayışlarına mugayir olması hasebiyle idi. Ekâbir veya mütref dediğimiz (bolluk ve refah içerisinde yaşayan şımarık/kendini beğenmiş/nobran) sınıfın düşmanlığı ise, İslâm'ın sunduğu adalet ve eşitlik temeline dayalı ilâhî yasaların mevcut statükonun (yerleşik sömürü düzenin) egemenliğine son verileceğinin endişesini duymalarından dolayı idi.

Söz konusu ettiğimiz bu iki sınıfın bakışı tarih boyunca değişmemiştir ve kıyamete kadar bu minvâl üzere devam edeceği kanaatindeyiz. Zira Sevgili Peygamberimiz'in de buyurduğu üzere, "Hak-batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir."

Önemli olan bu mücadelede Hakkı temsil edenlerin yol/yöntem ve stratejilerinin de yine hakka dayalı olması gerektiğidir. Kûr'ân ve Sünnet'ten neşet etmesi gereken tutum/davranış ve algoritma (yol haritası) sağlıklı bir zemine oturtulmazsa yanlış yollara evrilmek kaçınılmaz olur. Bunu neden söylüyoruz? Sevgili Peygamberimiz'i temsil ettiğini iddia eden yöneticilerin tarih boyunca sergiledikleri olumsuzlukların faturası ne yazık ki, İslâm'a, Allah Resûlü'ne ve onun nezdinde tüm Müslümanlara kesilmeye kalkılmıştır. Örneğin, 14. Benedikt Joseph Alois Ratzinger 19 Nisan 2005 tarihinde Hıristiyanlık dünyasının başına Papa olarak seçildiğinde, Vatikan'daki makamının balkonunda yapmış olduğu ilk konuşmasında, bütün dünyaya sevgi ve barış mesajları sunarken sıra Müslümanlara gelince birden bire küstahlaşarak Sevgili Peygamberimiz'e yönelik "Elinde kılıç olan biri" diye sözlerine başlamış ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz'i şiddet ve savaş yanlısı biri olarak göstermişti. Ayrıca 2013 yılına kadar kalmış olduğu görevi esnasında Avrupa Birliği'nin bir Hıristiyan kulübü olduğunu vurgulayıp Müslüman bir ülke olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmaması gerektiğini dile getiriyordu. (Bu zaten böyle olmalı! Avrupa Birliği sizin olsun, bize İslâm Birliği gerek.) Papa'nın mütref sınıfı temsil ettiği aşikâr. Yani avam halk kesiminden değiller. Düşmanlıklarında kasıt olduğu kesin. Tarihi bilmiyor olmaları mümkün değil. Ancak tarihte Müslümanların başındaki yöneticilerin yaptıkları şiddet içerikli icraatların yüce dinimize ve Sevgilisi Peygamberimiz'e mal edilmesi son derece üzücü bir durumdur. Örneğin Haçlılar yüzyıllar boyunca İslâm coğrafyalarına saldırıp oluk oluk Müslüman kanı akıttılar. Buradan yola çıkarak bir Müslüman çıkıp da (haşa) İsa aleyhisselama dil uzattı mı? Hiç bu mümkün müdür? Böyle bir şey yapan zaten dinden çıkar ve İslâm'dan irtidat etmiş olur. Zira Kûr'ânî bir emir olarak biz peygamberler arasında hiçbir ayırım yapamayız. (Bakara:285) Nezdimizde hepsinin saygınlığı var. Batılıların en büyük açmazı bu. Geçmiş tarihlerde öyle veya böyle yaşanmış hadiseler Sevgili Peygamberimiz'e ve muazzez dinimiz İslâm'a mal edilemez, edilmemeli.
Allah Resulü ile sultanların mutlaka ayrı mütaâla edilmeleri gerekmektedir. Siyer-i Nebi kaynaklarını tetkik ettiğimizde Sevgili Peygamberimiz'in yaşamı "hâl tercümesi" olarak en ince detay ve teferruatına kadar kayıt altına alınıp aktarıldığını görmüş oluyoruz. 13 yıllık tahkir, tezyif, taciz kısacası fizikî ve manevî olarak uğramış olduğu işkence dolu hayatına bakalım! Burada sabır ve tahammülden başka bir şey görmüyoruz. Hatta başta Hattapoğlu Ömer olmak üzere birçok sahabenin, "Yeter artık, bu müşriklerin bizlere yapmış olduğu eziyet ve işkencelere daha ne kadar tahammül edeceğiz" diyerek şiddete başvurma temayülü içerisinde olduklarını görünce Allah Resûlü onlara sabrı tavsiye etmekten başka bir öneride bulunmamıştı. Bu gibi durumlarda arkadaşlarını sürekli teskin edip, suhûlete davet etmişti. Düşünebiliyor musunuz? 13 yıl boyunca insanın tahammül sınırlarını aşan eziyetlere maruz kalmasına rağmen asla tepkisel bir tavır sergilememişti. Ashabını da sakin olmaya davet ediyordu. Allah Resûlü'nün bu tutum ve davranışları İslâm'ı en iyi şekilde temsil ediyor olmasındandı. Zira o her şeyden önce "yaşayan (mücessem) Kûr'ân" idi. Kûr'ân asla şiddeti teşvik etmiyor, aksine sabrı ve tahammülü, selâm deyip geçmeyi, af yolunu seçmeyi tavsiye ediyordu. Hatırlayalım! Kâbe'nin önünde namaz kılarken secdeye vardığında sırtından aşağı başına doğru deve işkembesini boca ettiklerinde sadece sabretmişti.

Yine hatırlayalım! Mekke'de sürekli eziyetlere maruz kaldığından dolayı bir hayli bunalmış ve Tayif'e gidip akrabalarını İslâm'a davet etmişti. Karşılık olarak küfür, hakaret ve taşlanmaya maruz kalmıştı. Kan revan içerisinde oradan kaçıp bir ağacın altında solukkanırken Cebrail aleyhisselam yanına gelip, "Ya Resûlullah, Allah'ın sana selâmı var, habibime söyle eğer istiyorsa Taif kasabasını o zalimlerin başına geçireyim ve onları helâk edeyim" dediğinde, Sevgili Peygamberimiz, "Hayır, böyle bir şey istemiyorum, onlar cahil insanlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar, belki onlardan sonra gelen nesil hayırlı olur ve İslâm'ı seçerler" diyerek engin bir hoşgörü ve yüce bir âlî cenaplık göstermişti? Bazı oryantalistler ve bir takım ard niyetli kişiler, "İşte efendim Muhammed Mekke döneminde güçsüz ve zayıftı tahammül etmekten, sesini çıkarmamaktan başka bir seçeneği yoktu" dediklerine tanık oluyoruz. Şu hâlde risaletin Medine dönemine bir göz atalım. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz'in Medine'deki hayatına baktığımızda barış ve adalet temeline dayalı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir sosyal doku oluşturduğunu, hatta bu bağlamda Medine'de anayasal bir düzen kurduğunu görmüş oluyoruz. Bakınız nasıl barışçıl bir tutum sergilemiş? Medine'ye hicret ettiğinde oradaki halkın sosyolojik ve demografik yapısını incelemiş, oradaki değişik din, kabile ve farklı etnik kökenli halkların birbirleriyle nizalı ve düşmanlık içerisinde olduklarını görmüş ve bu düşmanlıkları, bu kan davalarını sonlandırıp barış oluşturmak için çareler aramaya başlamış. Değişik din ve farklı kabile liderleriyle bir araya gelip günlerce süren münazaralardan sonra 52 maddelik bir vesika hazırlanmış ve oluşturulan bu mütabakat ile barış için somut adımlar atılmış oldu. Allah Resûlü vasıtasıyla Medine'de hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasal düzen oluşturulup insanların güvenlik içerisinde yaşadığı, barış ve huzurun teminat altına alındığı bir site devleti kurulmuş oldu. Elbette ki bu dönemde de İslâm ve insanlık düşmanı Mekkeli şer güçler Ebu Cehil ve Ebu Süfyan'ın öncülüğünde boş durmamış ve hazırladıkları muharrib ordularla Medine'ye karşı saldırılar düzenlemişlerdi. Bunların ilki Bedir Savaşı idi. Müşrikler bu savaşta büyük bir hezimete uğrayıp geri çekilmişlerdi. Bir müddet sonra tekrar Allah Resûlü ile savaşmak için Medine'ye doğru hücuma geçmişlerdi. Uhud bölgesinde meydana gelen bu savaşta ise Müslümanlar büyük bir zayiat vermişlerdi. Sonrasında ise Medine halkı yeni bir saldırı savaşına maruz kalmış fakat düşman yine geri püskürtülmüştü. Savunma amaçlı kazılan hendek ile düşmanın Medine'ye girmesine ve büyük bir katliam yapmasına bi iznillah engel olunmuştu. Görüldüğü gibi Allah Resûlü Medine'de yaşamı boyunca zorunlu olarak üç savaşın muhatabı olmuştu. "Muhatap olmuştu" diyoruz, zira bu savaşların üçü de savunma amaçlıydı. Saldırı savaşı değildi. İslâm şiddet ve savaş dini değildir. İslâm'a göre savaş arızî bir durumdur. Yüce dinimiz İslâm ve bu dinin elçisi savaşı değil, barışı, sulhü ve suhûleti öncelemektedir. İslâm kelimesinin terminolojik anlamı zaten "barış" demektir. Yani İslâm eşittir barış. İslâm'ın şiddet, savaş ve intikam dini olmadığının en somut örneğini Mekke'nin fethinde görüyoruz.

Mekke feth edildiğinde, 13 yıl Allah Resûlü'ne zulüm ve eziyet etmiş olan müşrikler korku ve paniğe kapılarak büyük bir intikama maruz kalacaklarını sanıyorlardı. Oysa şefkat Peygamberi, "Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine söylediğini size söylüyorum, bugün intikam günü değildir, bugün af günüdür. Herkes eman ve güvendedir" demişti. İsteseydi intikam almaz mıydı? 13 yıl boyunca az mı eziyet etmişlerdi. Az önce ifade ettiğimiz gibi, Medine'de iken o kadir kıymet bilmeyen zalimler tarafından üç kez saldırı savaşına maruz kalmışlardı. Ve bu savaşlarda başta amcası Hamza ve nice sahabesi şehid olmuştu...

Artık güç Allah Resûlü'nün elindeydi ve isteseydi intikamın en alâsını alırdı. Ama o öyle yapmadı. Çünkü o şefkat ve merhamet abidesiydi. Af yolunu seçti. Bakınız, Mekkeli azgın müşrikler Müslümanları kılıçtan geçirmek amacıyla büyük ordular hazırlayıp Medine'ye saldırdıkları esnada Müslümanlara esir düşenler olmuştu. Sahi Allah Resûlü onlara nasıl bir muamelede bulunmuştu? "On tane çocuğa okuma yazma öğreten serbesttir" demişti. Bu nasıl bir âlî cenaplıktır böyle?

Yani zayıfken olduğu gibi güçlüyken de hep af yolunu seçmişti. O öylesine yufka yürekliydi ki, komşu çocuklarından birinin kuşu öldü diye taziyeye gidip çocuğu teskin etmeye çalışıyor. O kendisine düşmanlık edenlerin bile hidayete ermesini istiyor ve inkârcıların durumlarına çok üzülüyordu. Nitekim üzüntüsünü gören Allah Teâlâ onu teskin etmişti: "Ey habibim! İnkârcılar imân etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin!" (Şuarâ:3)

Bakınız, biz bu hakikatleri neden aktarıyoruz? Yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi başta Vatikan olmak üzere, Batı dünyasına vaziyet eden siyasîler ve yine Batı dünyasına yön veren medya kuruluşları ısrarla Resûlullah efendimizin, Kûr'ân ve İslâm'ın şiddeti teşvik ettiğini iddia etmektedirler.

İngiltere'de The Runnymede Trust tarafından 1997 yılında hazırlanan "Islamophobia: A Challenge For Us All" isimli raporda İslamofobi, “Müslümanlara karşı duyulan temelsiz korku ve hoşnutsuzluğu ihtiva eden bir bakış açısı veya dünya görüşü” olarak tarif edilmiş ve Müslümanlara karşı toplumsal dışlama ve ayrımcılık olduğu vurgulanmış. İslâmofobi ile ilgili bu raporda, "İslâmofobi" kelimesi ilk defa kullanılarak Batılıların Müslümanlara karşı nasıl bir bakış açısına sahip olduğu detaylı bir şekilde kaydedilmiş. Biz sadece bir anekdot aktarmış olalım: (Batılı bir takım siyasilere ve bazı medya kuruluşlarına göre) "İslam, 'şiddet yanlısı, saldırgan ve terörizm üreten' bir dindir. 'Medeniyetler çatışması'na teşvik edici bir yapıya sahiptir. Hatta bizatihi bu çatışmaya girişmiş bulunmaktadır. Medeniyetler arası çatışmada şiddet tarafını temsil etmektedir."

Evet, ne acı gerçektir ki, bunların elinde DEAŞ, El-Kaide, Taliban, Boko Haram ve geçmiş tarihlerde zalim sultanların yapıp ettiği kötülüklerin somut gerekçeleri var. Ve ne yazık ki İslâm'a ve Sevgili Peygamberimiz'e bu verilerle saldırıyorlar...

Sevgili Peygamberimiz ahirete irtihâl ettikten kısa bir süre sonra Müslümanların yönetimini ellerine geçiren saltanat sahipleri insanların gönüllerini feth etmeyi değil de toprakları ele geçirmeyi hedef alınca çok kanlar akıtılmış ve çok zulümler yapılmış. Ne yazık ki, Müslümanların başlarındaki zalim yöneticilerin yaptığı kötülük ve zulümler Peygamberimiz'e ve İslâm'a isnat edilir olmuş. Bu da yüzyıllar boyunca olduğu gibi günümüzde de kasıtlı olarak yapılmaktadır. Maksat kendi halklarını kin ve düşmanlığa kışkırtmak/tahrik etmek.. Norveç'te Kûr'ân'ın yakılma hadisesi, Fransa'da karikatürlü tezyif ve tahkiratlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un küstah beyanatları hep bu düşmanlığı körükleme amacına matuftur..

Peki Müslümanlar olarak bu durumlar karşısında ne yapmalıyız? Şiddet içerikli tepkilerde mi bulunalım? Yoksa susup sinemize mi çekelim. Baştan beri ifade etmeye çalıştığımız gibi İslâm şiddet dini değildir. İslâm'ın önceliği barıştır. Batılılar Müslüman bireylerin provake olmasını istemektedir. Bu düşüceye, bu fikre prim verilmemeli. Bu işler siyasî erk tarafından diplomasi yolu ile çözülmelidir. Ancak bugün İslâm ümmeti olarak 57 ulus devlete bölünmüş olmamız hasebiyle böyle bir inisiyatif ve yaptırım sahibi değiliz. Batılılar zaten meydanı boş bulduğu için böylesi küstahlıklarla bizleri ve değerlerimizi tahfif ve aşağılamalarda bulunabiliyorlar.

Rahatsız edilmememiz ve huzurumuz için İslâm Birliği zarurî ve imânî bir vecibedir. Aksi hâlde memnuniyet içerisinde olmadığımız bu hâlimiz devam edecektir.

"Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez." (Râd:11)

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA