Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 02-01-2020 22:06

Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler...

İslâm’da ve hatta bütün dinlerde “aile” kutsal bir müessesedir. Aile yuvasının sağlıklı bir zeminde sürdürülebilmesi için eşlerin riayet etmesi gereken temel prensipler vardır. Bir yuvanın stabil ve güçlü olması eşlerin birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmesine bağlıdır. İş ve görev taksimi ontolojik yani yaradılış özelliklerine uygun olmalıdır. Genel olarak erkek evin geçim ve maişetinden sorumludur. (Nisa:34) Kadın ise evin içinden sorumlu..

Mesleklerine göre bu durum müşterek hâle de gelebilir. Örneğin evin hanımı doktor, sağlıkçı, hemşire, öğretmen vs, bir meslek dalında çalışıyor olabilir. Bu durumda ev işleri müşterek yürütülmelidir. Evin erkeği işinden geldiğinde hemen eline gazeteyi almamalı veya televizyonun karşısına geçmemeli. O esnada mutfağa geçmek gerekirse birlikte geçilmeli. Bu gibi durumlarda bir takım haksızlıklar vuku bulduğunda tartışmalar, sürtüşmeler ve geçimsizlikler olabilmektedir. Bazen iş şiddete de varmaktadır.

Biz bu satırlarda asıl olarak vurgulamak istediğimiz, evlilik hayatını tehlikeye atan ve toplumumuzda cinayetlere kadar varan ana etkenden söz etmek istiyoruz. İster bayan olsun, ister erkek aile yuvalarının sağlıklı bir zeminde sürdürebilmeleri için öncelikli olarak gönül kapılarını dışa kapalı tutmaları gerekmektedir. Bakınız, bütün meselenin odak noktası burada yatmaktadır. Eksen kayması, fay hattı kırılması, ihanetlerin başlangıç noktası burasıdır.

Evdeki sürtüşmeler, tartışmalar, anlık kırgınlıklar, soğumalar, anlık sevgi yitimi ve öfkeli hâllerden dolayı gönül kapısının namahreme açılmasına mahâl verilmemelidir. Bu konuda erkeklerin ve kadınların mazeretleri farklıdır. Erkek sosyal hayat içerisinde daha etkindir, eşi ile aralarında bir soğukluk vuku bulduğunda gönül kapısını açmışsa gözler başkasını arar. Veya böyle bir durum olmasa bile kaypak gönüllüler için başka bir yöneliş mazereti var: Eşi ona üç-dört çocuk doğurmuştur ve bu durumun sonucunda kadının fizikî yapısı deforme olmuştur. Erkek dış teşhiratların etkisinde kalarak ve içindeki sevgi ve ilgiyi bedensel hazza dönüştürerek gönül kapısını dışa açma çabası içine girebilmektedir. Ayrıca bazı erkekler vardır gayet mazbut ve mutlu bir hayatları varken mali hayatlarında büyük bir değişiklik olduğunda elindeki maddi gücün etkisiyle gönül kapısını dışa açıp arayış içine girebilmektedir. Böylelerine argo tabirde, “biti kanlandı” denir.

Bayanlara gelince, aile baskısı ile evlendirilmiştir veya mücbir sebepten dolayı kocaya gitmiştir yani mutsuz bir evlilik yapmıştır, evliliğini içine sindirememiş ve kanıksayamamıştır.. Böylesi bir evlilik yaşayanların gönül kapısı dışa açık olabilmektedir. Bir de gayet severek ve büyük bir aşkla, büyük bir iştiyakla evlenip yuva kuran bayanlar var ki, umdukları evliliği bulamamışlar, büyük hayal kırıklıkları yaşamışlardır. Bakıyorsunuz o flört veya nişanlılık dönemindeki centilmen, nazik, kibar erkeğin yerini kaba, nobran ve şiddet uygulayan hödük biri almış. Neticede yaşanan hayal kırıklıkları gönül kapılarının dışarı açılmasına sebebiyet vermiştir.

Peki gönül kapısı dışarı açılırsa ne olur? Gönül kapısının açık tutulması yeni arayışaları ve gayr-i meşru ilişkileri beraberinde getirir. Genel olarak bu durum erkek için (bayanlarda olduğu gibi) büyük riskler taşımamaktadır. Sadece iş yuva yıkılmasına sebebiyet verebilmektedir. Fakat kadın için iş sadece yuva yıkılması ve evlilik hayatının son bulması ile sınırlı kalmamakta; iş büyük felakete yani cinayete kadar varabilmektedir. Bu durum olayın bir boyutudur. Asıl olarak ister bay veya bayan olsun zinakâr kişi irtikap etmiş olduğu iffetsizlik ile en büyük ihaneti Rabbine karşı yapmış olmaktadır. Sonra kendi izzet ve şerifini ayaklar altına almış olarak ayette belirtildiği üzere en sefih, en aşağılık duruma, esfel-i safiline düşmüş olmaktadır. (Tin:5-6) Bu aynı zamanda yine ayette belirtildiği üzere nefsin ilâhlaştırılması demektir. (Furkan:43) Daha sonra ise mensup olduğu ailesine karşı bu ihaneti yapmış olmaktadır.

Ailenin iffetine, itibarına ve mahremiyetine halel getirmek bütün bir aile-akraba bireylerinin yüzünü kızartıp başlarının öne eğilmesine sebebiyet vermektir. Hatta böylesi bir durum bırakın aileyi-akrabayı bir mahalleyi bile töhmet ve mahcubiyet içerisinde bırakır.

Bir de hiç yüzleri kızarmadan pişkince şöyle bir itiraz ve çemkirmede bulunurlar: “Ayol sen mahallenin namus bekçisi misin?” Ar, haya, iffet perdesi yırtılmasın bir kere her yol mubah görülür. “Şüphesiz güzellerin en güzeli, güzel ahlâktır.”

Ahlâk demek edep, us ve ar demektir. Ahlâk demek izzet, şeref, onur ve namus demektir. Ahlâk demek iffet, haya ve mahremiyet demektir. Ahlâk insana özgü bir sıfattır. Bu sıfatın yitirilmesi insanlığın yitirilmesi demektir.
Şu hâlde bırakın bir ahlâksızlığı irtikâb etmeyi, kendisini töhmet altında bırakacak münasebet ve sosyal ilişkilere giren kimse, kendisi hakkında kötü düşünenleri kınamamalıdır.

Bazı günahlar vardır ki, onları ancak soysuz olanlar yapar. Bir kadının ve bir erkeğin en büyük serveti iffetidir.

Alemlere rahmet Sevgili Peygamberimiz (s.a.a) kadın-erkek her Müslüman için “usvetun hasene” (rol model)dir. (Ahzab:21) Şu hâlde her Müslüman Allah Resulü’nü örnek almalıdır. Rabbimiz buyuruyor ki: “Ey Resulüm! Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem:4)

Peygamberimiz(s.a.a) buyuruyor ki: “Ben yüce ahlâkı tamamlamak üzere görevlendirildim.” Elbette ki ahlâk olgusu çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Başta ticaret olmak üzere her türlü sosyal ilişkiyi kapsar ama ahlâk olgusunu namusla ilintilendirdiğimizde başlı başına müstakil bir ana konu ile muhatap olmaktayız.

İffet ve namus olgularına ilişkin ahlâk konusunda müstakil olarak Kur’an’da özel bir örnek Yusuf aleyhisselâmdır. Yusuf peygamber iffetsizliği irtikâb etmektense zindana girmeyi yeğlemişti. (Yusuf:33)

Bayanlar için yine müstakil örnek Meryem validemizdir.
“Rabbi O’nu, bir çiçek gibi yetiştirdi.” (Al-i İmrân:37) İffet ve namus konusunda erkekler için Yusuf aleyhisselam rol modeldir. Erkekler çirkin bir teklifle karşılaştıklarında veya bir hayasızlığı irtikâb edecek duruma düşme ihtimali ile yüz yüze geldiklerinde Yusuf aleyhisselamın örnek davranışını göz önüne getirip kendilerine ve nefsanî dürtülerine mukayyet olmalılar.

Genç bayanlar ise her hangi bir sınavla karşılaşsınlar veya karşılaşmasınlar her daim Meryem validemiz gibi iffet timsali-vakur bir tutum içerisinde olmalılar ki, nadide bir çiçek gibi kendi haysiyet ve iffetlerini korumuş olsunlar.

Bugün sadece yaşadığımız coğrafyada değil İslâm dünyasının hemen hemen her yerinde büyük bir ahlâkî erozyon ve manevî savrulma yaşanmaktadır. Batı dünyasını zaten hesaba katmıyoruz. Zira Batı özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyevî anlamda yaşamış olduğu ekonomik refah ve kapitalizmin dayatmış olduğu "hazza dayalı ben merkezci yaşam biçimi" namus ve aile mefhumunu ortadan kaldırmış bulunmaktadır.

Batı’da artık evlilik dışı partner hayatı tercih edilmektedir. Ahlâk ve etik değerler tamamen rafa kaldırılmış vaziyette. Üstelik Batılı toplumlar böylesi bir hayatı kanıksamış ve içselleştirmiş durumdalar. Namus kavramı olmayınca şiddet ve cinayetler de vuku bulmamakta.. İffetsizliği ve zinayı ihanet olarak değil fantezi olarak görüyorlar. Bu konuda birbirlerine karşı gayet anlayışlı ve hoşgörülüler. Anlayacağınız Batı’da deyyusluk yaşam biçiminin bir parçası olmuş. Rahat bir şekilde eski eşler veya eski partnerler bir araya gelip nefsanî anlamda hoşça vakit geçirip eğlenebiliyorlar. Hatta uç örnek verecek olursak Batı’da swinger (eş değiştirme) kulüpleri de var.

Kısacası Batılı ülkelerde deyyusluk had safhada. Peki bizdeki Batı öykünmecilerine ne demeli? “Hedefimiz muasır Batı medeniyetidir.” “Amacımız ve tek gayemiz çağdaş Batı medeniyetine ulaşmaktır.” 100 yıla yakın süredir Batı vari öykünmeci seküler mantıkla nakarat hâle getirilmiş bu gibi söylemlerle kısmen de olsa hedefe yaklaşıldı sanırız.. Zira öylesine bir ahlâk erozyonu yaşanmaktadır ki, diğer Müslüman ülkelere de adeta öncülük etmekteyiz. Elbette diğer Müslüman coğrafyalarda da manevî savrulma yaşanıyor fakat bu derece değil. Bu konuda Türkiye seküler bir yönetim anlayışına sahip olduğu için daha hızlı bir şekilde Batı yaşam biçimi ile entegre olma yolunda ilerliyor. “Kopenhag Kriterleri” “Avrupa Uyum Yasaları” derken şimdi de önümüze “İstanbul Sözleşmesi”ni koydular. İstanbul Sözleşmesi ile sözde kadına şiddetin önü alınmaya çalışılmakta, oysa maddeler tek tek tahlil edildiğinde “cinsel eşitlik" adı altında iş Lût kavmine özgü cinsel sapkınlıkların meşrulaştırılmasına kadar varmakta..

Şunu bilmiş olalım ki Batı’nın değer yargılarıyla bizim aidiyet değerlerimiz asla örtüşmemekte. Şu hâlde biz Müslüman bir toplum olarak kendi evrensel ilâhî değerlerimize dönmek zorundayız. İslâm’ın insanı erdemli kılan yüce ahlâk anlayışı ile Batı’nın müptezel ve gayr-i ahlâkî yaşam biçimi asla kıyas kabul etmez. Biz erkekler İslâm’ın kadına verdiği değeri bilirsek ve bu kurallara riayet edersek, bayanlar da kendi değerini bilip iffet ve vakarlarına sahip çıkarlarsa ne şiddet olur ne de cinayet. Elbette bu konuda caydırıcı yasalara da ihtiyaç var.

Fakat şu da bir gerçek ki, (bugünlerde çok gündemde olan) "evden uzaklaştırma cezası" sorunu tek başına halletmiyor. "Kadının beyanı asıldır" demek de yeterli değil ve istismara açık bir konu..

Kısacası palyatif çözüm önerileri ile hiçbir sorunu hâlledemeyiz..
Köklü bir eğitim formasyonuna ihtiyacımız var. Kabul edelim ki, genel anlamda şiddete teşne bir toplumuz. Şu hâlde toplum olarak değişmeliyiz. Aile içi ve sosyal hayatta sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, kibarlığı vel hasılı nezaket kurallarını kişiliğimizin bir parçası hâline getirmeliyiz. Ancak bu şekilde kadına şiddetin önü alınır ve aile hayatı insicama kavuşur. Unutmayalım, kızgın bakmanın ve ses tonunu yükseltmenin haram olduğu bir dinin müntesipleriyiz.

"Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez." (Raf:11)

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA