Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 21-12-2013 08:34

Kadınlardan Yönetici Olur mu?

Kadınlardan Yönetici Olur mu?
Kadınların yöneticiliği konusu İslam fıkhı açısından tartışmalı bir konudur. Kimi Hanifi fakihlerine göre kadınların mali konularda hakimlik yapması caizdir. Çünkü günlük muamelelerde onun şahitliği geçerlidir. Ancak had ve kısas cezasını gerektiren davalarda kadın hakim görev yapamaz. Çoğunluk fakihlere göre ise hakimlikte ve devlet başkanlığında erkek olmak şarttır. Dolayısı ile kadın devlet başkanlığı yapamaz. Fakihleri bu düşünceye ulaştıran Buhari’nin rivayet ettiği şu hadistir. “İşlerini bir kadına bırakan bir topluluk asla iflah olmaz” aynı hadis bazı rivayetlerde şöyle geçmektedir. “Kendilerine bir kadını devlet başkanı yapan bir topluluk asla felah bulmaz”
İslam fıkıh ansiklopedisi yazarı Vehbi ez Zuheyli Taberi’nin “Kadının her konuda hakimlik yapması caizdir. Çünkü kadının müftü olması caiz olunca hakimlik yapması da caiz olması gerekir.” Dediğini nakleder. (1)
Diyanet işleri başkanlığının din işleri yüksek kurulu bu konuda şöyle der; “İslam`ın öngördüğü temel prensip ve hükümlere, genel ahlak kurallarına uyulmak kaydıyla, kadın ve erkek herkes, çalışma, ticaret yapma ve iş hayatına katılma hakkına sahiptir. Gerekli fıtri donanıma haiz, liyakatli kadınların her türlü yönetimde görev almasında dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır.”
Süleyman Ateş Buhari’deki hadisin Hz. Aişe’nin Cemel ashabına önderlik yapmasını eleştirmek için uydurulduğunu söyler.(2) Bazı hadis alimleri ise Buhari’nin rivayet ettiği bir hadise uydurma diyemediklerinden söz konusu hadisin geneli değil özel kimi durumları anlattığını söylerler. Söz konusu uydurma hadisin Cemel ashabı ile bir ilgisi var mıdır? Bilmiyorum. Buhari’nin Şii raviler konusundaki hassasiyeti bilindiği için bu hadisin Şiiler tarafından uydurulma ihtimali biraz zayıf gibi gözüküyor. Esasen kadınlarla ilgili başka uydurma hadisleri de rivayet ettiği için Buhari’nin böyle bir hadis rivayet etmesine şaşırmamak gerekiyor.
Kadınların yöneticiliği konusuna Kuran ne diyor diye Kuran’a baktığımızda, Kuran’da kadınların yöneticiliğini açıkça yasaklayan bir ayetin olmadığını görürüz. Rabbimiz “Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder…”(Nisa- 58) buyuruyor.  Yöneticilik konusunda Kuran’ın ortaya koyduğu temel ilke bu ayette belirtilmiştir. Cinsiyetine ırkına rengine bakmadan ehil, liyakatli insanları yönetici yapmaktır. Bu yöneticilerinde adaletle hüküm vermeleridir.
İnsanlık tarihi erkek egemen bir tarihtir. İnsanlık tarihi içerisinde kadınların yöneticilik yaptıkları dönemler erkeklere nispetle kıyaslanmayacak kadar az olmuştur. İnsanlık tarihinin zulümle dolu geçmişine baktığımızda erkeklerin yöneticilik noktasında, iyi örnekler ortaya koymadıklarını söylemek mümkündür.
Kur’an Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf gibi erkek iyi yönetici örneklerini anlattığı gibi, Firavun ve Nemrut gibi kötü yönetici örneklerini de anlatır. Kadın yönetici olarak Kuran’da anlatılan tek kişi saba kraliçesi Belkıs’tır.
Kur’an-ı Kerim ayetlerinde bahsi geçen Saba kraliçesinin, Hz. Süleyman’ın daveti ve onunla karşılaşması sırasındaki, sağlam karakteri ve dengeli davranışları ile halkı için iyi bir yönetici olduğu anlatılmaktadır. Neml suresindeki Saba kraliçesinin yöneticiliğini anlatan ayetler okunduğunda bu açıkça görülecektir.
 
“Ve devam etti: Onlara bir kadın hükümdarlık ediyor. Bu kadın, hemen hemen her şeye sahip, orada güçlü bir devlet kurmuş. Onun da halkının da, Allah`ı bırakıp güneşe tapındıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterip, hepsini yoldan çıkarmış; bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu, sırf onlar, Allah`a secde etmesinler diye böyle yapıyor… göklerde ve yerde saklı olan her şeyi ortaya çıkaran; gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilen; Kendisinden başka tanrı olmayan, yüce hükümranlık tahtının Rabbi Allah`a secde etmesinler diye… " Süleyman, "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının biri misin, göreceğiz!" dedi. "Al bu mektubumu onlara götür; sonra bir kenara çekilip onları kendi hallerine bırak ve bak bakalım, nasıl bir sonuca varacaklar."
 
Saba kraliçesi Süleyman`ın mektubunu alınca, etrafındakilere, "Beyler!" dedi, "Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş! Mektup Süleyman`dan geliyor. Mektuba Rahman ve Rahim olan Allah`ın adıyla başlamış ve `Sakın bana karşı büyüklük taslamayın; Allah`a teslim olarak davetime icabet edin!` demiş. Beyler! Karşı karşıya kaldığım bu konu hakkında görüşünüz nedir? Siz görüşünüzü bana açıklamadan benim bir karara varmam mümkün değil."
 
Onlar, "Biz" dediler, "güçlü ve savaşçı kimseleriz; istersen onunla savaşırız. Ama yine de karar senin. Bak, düşün, sen ne karar verirsen biz onu uygularız."
Kraliçe dedi ki: Krallar bir ülkeye girdiler mi orayı tarumar ederler; oranın soylu ve onurlu insanlarını aşağılarlar; maalesef istilacılar hep böyle yaparlar. Bu yüzden ben, onlara hediyeler yollamayı ve elçilerin nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını beklemeyi daha uygun buluyorum! (Neml 23-35)
Saba kraliçesi başlangıçta iyi niyetinin göstergesi olarak Hz. Süleyman’a hediye göndermiş ve sonuç itibariyle de Allah’ın Peygamberine teslim olmuştur. Bu davranış, hiç kuşku yok, mevcut şartlarda onun şahsiyetinin ve ölçülü kararının göstergesidir. Kur’an bir anlamda bu örneklikle kadınların yönetici olabileceğini onaylamış olmaktadır. Kaldı ki Kuran’da kadınların yönetici olamayacağını ifade eden tek bir ayet bile yoktur.
Peygamberimizin uygulamasında da kadınlara idarecilik görevinin verildiğini görüyoruz. Peygamberimizin yöneticiliğindeki Medine’de kadınlar, öğretmenlik, memurluk, doktorluk, hemşirelik, zabıta memurluğu gibi çeşitli özel ve kamu işlerinde çalışmışlardır. Nitekim Hz. Ömer, Medine pazarına Şifa b. Abdullah`ı denetim görevlisi olarak tayin etmiştir. Bu konuda, hemen bütün fakihler görüş birliği içindedirler.
Dolayısı ile Kuran’ın saba kraliçesi örneğini verdiği Neml suresindeki ayetlere ters düşen ve peygamberimizin uygulaması ile çelişen bir hadisten hareketle, insanlığın yarısını dışlayan bir hüküm çıkarmak vahiy dini İslam’a uygun olmasa gerektir. Bir hadis Kuran’la çelişiyorsa o hadisin sahihlik derecesini tartışmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yaşadığımız zaman diliminde batı toplumlarında kadın yöneticilerin ülkeleri güzel bir şekilde yönettiklerini görüyoruz. Dolayısı ile sorun yöneticinin kadın ve erkek olmasında değil işe ehil olup olmamasındadır.
Allah emanetlerin ehline verilmesi emretmekte ehil olanları cinsiyetine rengine ırkına göre ayırmamaktadır.
Kadınlar daha duygusaldır yöneticilik yapamazlar yargısı doğru bir hüküm olmaz. Esasen duygusallık yöneticilerde olması gereken bir vasıftır. Günümüz Türkiye’sinde bazı kadın yöneticilerin kaprisli olması iyi yöneticilik yapamamaları kadınlar yöneticilik yapmaz yargısına bizi ulaştırmamalıdır. Ülkemizde kimi şartlardan dolayı erdemli ve ahlaklı kadınlar daha yöneticilik makamlarına hiç gelmediler.  Bazı erkeklerin kötü yönetici olmalarından dolayı erkeklerin yöneticilik yapmasını nasıl yasaklayamazsak, bazı kadınların kötü yöneticilik yapmasından dolayı da kadınların yöneticilik yapmasını yasaklayamayız.
İnsanlık tarihi toplumunu kötü yönteminden dolayı felakete sürükleyen bir kadın yöneticiyi kaydetmemiştir. Ama toplumunu felakete sürükleyen bir çok erkek yönetici saymak mümkündür.  Kur’an örnekliğinde Ad ve Semud kavminin yöneticileri ve Firavun, yakın tarihimizde Hitler ve Saddam hemen aklımıza geliveren örneklerdir. Allah resulünün yalan söylemesi mümkün olmadığına göre bu uydurma hadisi tarihi gerçeklerde yalanlamaktadır.
Sonuç olarak Elbette bu yazdıklarımdan kadınlar mutlaka yöneticilik yapmalılar diye bir şey çıkartılamaz. Kadın öncelikle annedir. Bu annelik görevi kadını toplumdaki kimi görevlere talip olmaktan alıkoymaktadır. Bu durum kadının fedakarlığının bir ifadesidir. Evlerimize kadın eli değince nasıl evlerimize düzen ve intizam geliyorsa ehil kadın yöneticilerin elinin değdiği yerlere de bir güzellik gelecektir diye düşünüyorum.  Sözün özü tarihi gerçeklerle örtüşmeyen Kuran’ın ayetleri ile çelişen bir hadisten hareketle, Emevi kültürünün etkisi ile verilmiş olan ve özünde kadını aşağılama içeren, kadınlar yöneticilik yapamaz hükmü, İslam’a uygun bir hüküm değildir. Şartları uygun olan Müslüman kadınlar ehil oldukları her işte yöneticilik hakimlik kadılık yapabilirler. Diyanet işleri başkanlığının fetvası da bu yöndedir vesselam.
1.(c.4 s. 483)

2.(S. Ateş kuran tefsiri S. 399-400) 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA