Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 08-05-2019 21:15

Ramazan Ayı Ve Oruç

 “11 ayın sultanı” olarak betimlenen Ramazan ayının müteâl anlamda kendine özgü bir takım özellik ve hususiyetleri vardır. Rabbimiz bu ayı oruç tutmamız için belirlemiş ve Bakara Sûresi’nin 183, 184, 185 ve 187’nci ayetlerinde oruçla ilgili bilinmesi gereken kuralları da beyan etmiştir. Ayrıca oruç ibadeti ile ilgili detay hususlar fıkıh kitaplarında da mevcuttur.

“Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi, sizin de üzerinize farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız.” (Bakara:183)

Ayetin son cümlesinde ifade edilen, “Umulur ki sakınırsınız” buyruğu oruç tutmanın hikmeti ve hangi amaca mebni olduğu da izhar edilmiş olmaktadır. “Sakınma” kelimesinin dinî literatürdeki karşılığı “teberra” olarak ifade edilmektedir. Teberra sözcüğü; beri olmak, soyutlanmak, uzaklaşmak, sakınmak, korunmak ve arınmak anlamlarını da ihtiva etmektedir. Kısacası oruç günahlardan sakınmak ve ilâhî sorumlulukları kuşanmaktır. Bir başka ifadeyle, oruç tutmak kişinin kendisini bir takım davranış kalıpları içerisinde disipline etmesidir. Bu aynı zamanda, kişinin Ramazan ayı boyunca kendisini nefs tezkiyesine ilişkin rehabilitasyona tabi tutması demektir. İnsan böylesi bir muhasebe ve otokontrol mekanizması ile duyarlılık, hassasiyet ve bilinç sahibi olmaktadır. Ramazan ayı kulluk bilincinin en yüksek olduğu dönemdir. Diğer zamanlarda günahkâr bir hayat yaşayanlar bile bu ayda kendilerine çeki düzen verip mülayim ve mütedeyyin bir kişiliğe bürünmektedirler. Bu nedenle sıradan bir Müslüman oruç tutarak her türlü günaha ve Rabbimiz’in kerih gördüğü her türlü kötülüğe karşı teyakkuz hâlinde olmayı alışkanlık hâline getirir. Ramazan ayı boyunca oruç tutmak, insanı erdemli kılacak davranışlara karşı bağışıklık kazanmayı ve bu konuda hassasiyet sahibi olmayı geliştiren ruhsal ve fiziksel anlamda eğitici ve öğretici bir ameliyedir. Örneğin, “Tok açın hâlinden anlamaz” özlü sözün gereği olarak nefsimizi açlıkla terbiye edip, açlar ile hemhâl olmak, onların mide kazıntılarına ayn-i ile vaki tanıklık etmek ihtiyaç sahipleriyle dayanışma kapılarını açmaya vesiledir. Zira şu bir yadsınamaz hakikât ki, pratik eğitimin etkin gücü oruç ibadetiyle kendisini gösterir. Oruç insanı sürekli devinim hâlinde tutar ve insanda sinerji etki yapar. İnsan oruç tutup aç kalmakla ruhsal güç elde eder... Zaaflar oruç ile giderilir. İnsan zaaf sahibidir..

“İnsan nisyan ile malüldür” (insan unutma zaafına sahiptir) metaforundan yola çıkarak ifade edecek olursak, insan yani bir Müslüman dünya hengâmesi ve meşgalesi ile iştigal ederken İslâmî prensip, edep, erkân ve adaba ilişkin davranışlarda nakıs hâller ve bir takım ihmâlkârlıklar kendisinde zuhur edebilir. Ramazan ayı ve oruç bu zaafların giderilmesi ile birlikte zekât, humus, sadaka ve infaka ilişkin sorumlulukların yeniden kuşanılması için bizlere sunulan ilâhî bir fırsat, müteâl bir opsiyondur.

Ayrıca Ramazan ve oruç ile dinin bizden istediği müşahhas kimliğin, “Ey iman edenler! İmân ediniz!” (Nisâ:136) muvacehesinde yeniden kuşanılması demektir. Orucun bir yönüyle imân tazelemek olduğunu biliyor muyduk? Bu yüzdendir ki, birçokları Ramazan ayı geldiğinde, dinimizin kebâhir günah olarak addettiği içki, kumar ve fahşa gibi günahları terk eder. Bu kişiler de bilmektedir ki, oruç tutmak sadece aç kalmak değildir. Oruç her türlü günahtan sakınmayı zorunlu kılar...

Önemine binaen tekrar ifade edecek olursak, oruç sadece gün boyu aç kalmaktan ibaret değildir. Sakınmamız ve sakındırmamız gereken organlarımız sadece midemiz değil, kalbimiz, gönlümüz, aklımız, ruhumuz, ellerimiz, gözlerimiz ve dilimiz de oruç tutmalı...

Oruçlu iken, eğer incitici sözler duyup buna mukabil sabrederek tepki vermiyorsak, hırçın tavır sergilemiyorsak emin olun gönül almış olarak biz kazanmış olacağız.

Gücümüz yettiği halde sabredip acı ve kederimizi sadece Rabbimiz’e bırakıyorsak gönül ve kalp orucumuz mübarek olsun..

Dilimizi kötü sözlerden ve malayani lakırdılardan koruyup temiz tutuyorsak; bizlere lütfedilen maddî-manevî nimetlere şükrederek küfran-ı nimete düşmüyorsak, doğruyu ve maruf olanı tavsiye edip münker olandan sakındırıyorsak, içimizde biriktirdiğimiz hüzünlü duygularımızı yalnızca Allah Teâlâ’ya arzediyorsak dil orucumuz mübarek olsun..

Namahreme karşı gözlerimizi haramdan sakınıyorsak, Allah Teâlâ’nın yaratmış olduğu tabiat âlemine ve diğer canlılara hikmetle, hayranlıkla bakıyorsak, hayata ve kozmik âleme güzel bakıp güzel görüyorsak; gördüklerimize hüsn-ü zan ile yaklaşıyorsak, kimsenin malına mülküne hasetle bakmıyorsak göz orucumuz mübarek olsun..

Kulaklarımızı gıybete ve gayri ahlâkî sözlere kapatıp Kûr’ân’ın emir ve yasaklarına açmışsak, doğru tavsiyeleri kulak ardı etmiyorsak, hasılı kulaklarımız ve duyargalarımız sadece hak kelâmına açıksa kulak orucumuz mübarek olsun..

Güzel ve pozitif düşünerek bedenimizi Hak yolunda yoruyor ve meşgûl ediyorsak, kötü ve münker işlerden kaçınıyorsak ve en önemlisi kul hakkına dikkat ediyorsak bedenimizin, aklımızın ve ruhumuzun orucu mübarek olsun..

Ramazan boyu ihtiyaç sahiplerine karşı daha bir hassasiyet ve yufka yüreklilik içerisinde isek, paylaşım ruhumuz pekişmişse, lüks ve israftan uzak bir hayat yaşıyorsak, mülteci durumunda olan insanlara yardım elimizi uzatmışsak, iftar sofralarımızı komşu ve akrabalarımıza açmaşsak dayanışma orucumuz mübarek olsun...

Ramazan ayı ve orucun en önemli özelliklerinden biri de Müslümanı devrimci - muvahhid kılmasıdır. Öyleki Müslüman oruçlu olarak aç kalmakla açlığın kader olmadığını anlar ve öğrenir. Müslüman aç kalmakla açları düşünürken bunun nedenlerini araştırır ve haksız kazanç sahiplerini, emek sömürücülerini, vahşi kapitalizmi, burjuva sermayedarlarının ense ve göbeklerindeki şişiklerin fakirin kursağında olması gerektiğini düşünür. Ve şu ayetler ona devrimci bir muvahhid olmayı ve gelir dağılımındaki adalet anlayışını hatırlatır: “O servetler, Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Mülk sadece zenginleriniz arasında dolaşan bir meta olmasın.” (Haşr:7) “Servetleriniz üzerinde yoksulların hakkı vardır.” (Zariyât:19) Yoksulluğun kaldırıldığı, hayat koşullarının ve refahın makûl bir seviyeye ulaştığı yaşanabilir bir dünya herkes için gereklidir ve bu İslâm’ın temel hedeflerindendir. Ayetlerden de anlaşıldığı gibi sınıfsal farklılığın ortadan kaldırılmasını emreden yegâne din İslâm’dır.

Kısaca ifade edecek olursak, Allah-u Teâlâ bu nûrlu ve kutlu ayın her türlü hayr, feyz, bereket, rahmet, ecr ve sevabından azami derecede istifade etmeyi cümle ümmete nasib ve müyesser eylesin!

İkramat ve ihsanat-ı ilâhiyenin “Kevser misâl” ab-ı hayat olarak aktığı bu mübarek günlerde Yüce Rabbimizden dua ve niyazımız o ki: Bu Mübarek Ramazan ayı Âlem-i İslâm’ın uyanmasına, dargınların barışmasına, ümmet ve kardeşlik bilincinin pekişmesine, mezhebî ve meşrebî taassuptan arınmaya, her türlü ihtilafların çözülmesine, kardeşlik ve uhuvvet bilincinin pekişmesine, ulusal küfrî sınırlar kaldırılarak evrensel İslâm Birliği’nin siyasî, ekonomik ve askerî olarak bütün kurumlarıyla tesis edilmesine vesile olsun..

Başta Filistin, Suriye, Yemen, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zulme uğrayan, acılar çeken ve bazı coğrafyada ise etnik ve iç çatışma musibetine maruz kalan mü’min ve Müslüman kardeşlerimizin, yaralarının sarıldığı, acılarının dindiği, hasılı tüm mazlumların kurtulduğu, direniş hattının - Allah taraftarlarının zaferler kazandığı, insanlık âleminin güven ve huzura kavuştuğu, tüm mü’minlerin hayır üzre muratlarına erdiği, mutlu ve bahtiyar olduğu günlere tez elden kavuşalım İnşAllah..

Rabbimiz oruçlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı, hasılı tüm ibadetlerimizi hakkıyla eda etmeyi nasip etsin..

Ramazan-ı Şerifimiz cümle ümmete kutlu olsun ve bereketler getirsin..

Amin..

“Muhakkak ki; benim namazım, kurbanım, (orucum), ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’âm:162) 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA