KURAN-HADİS
Giriş Tarihi : 08-05-2019 10:06   Güncelleme : 11-05-2020 10:18

Kuran Dersleri: Bakara Suresi Giriş...

Bakara suresinde İsrail oğullarının onların tarihî, ahlâkî bozulmaları, dinden sapmaları eleştirel bir yaklaşımla anlatılır.

Kuran Dersleri: Bakara Suresi Giriş...

Bakara suresinin büyük bir bölümü Hz. Peygamber'in (s.a.) Medine'de geçirdiği ilk iki yılda nazil olmuş ancak on yılda tamamlanmıştır.

Faizi yasaklayan ayetler Hz. Peygamber'in (s.a.) hayatının son döneminde nazil olmuş; fakat, bu sureye eklenmiştir. 281. âyeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. Medine'ye hicretten önce Mekke'de nazil olan son ayetler de (284-286) bu sureye dahil edilmiştir.

286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir.

Bakara suresi, surenin 67-73. ayetlerinde geçen inek kıssası nedeniyle bu adı almıştır.

Fakat bu, surenin konusunu bildirmek amacıyla verilmiş bir isim değildir. Bu nedenle, nasıl ki Veli, Ali gibi isimler başka dillere tercüme edilemiyorsa, Bakara da "inek" veya "buzağı" diye tercüme edilemez. Çünkü o zaman, surenin konusunun "inek" olduğu zannedilebilir.

Kur'an'da, bu şekilde adlandırılmış daha birçok sure vardır.

Mekke'de Kur'an genellikle, müşrik Kureyşlilere hitap ediyordu.

Fakat Medine'de muhatap çeşitlenmişti. Allah'ın birliği, peygamberlik, vahiy, Ahiret ve melekler gibi inançlara aşina olan Yahudiler de Kuran’ın muhatabı idi artık.

Yahudiler, Allah'ın, peygamberi Hz. Musa'ya (a.s.) indirdiği Tevrat’a inanıyorlardı. Hz. Musa Peygamberimizinde devamı olduğu Peygamberler silsilesinin bir parçası idi.

Gerçekte tüm peygamberler aynı mesajı getirmişlerdi. Ancak Yahudiler Hz. Musa’nın getirdiği tevhid mesajını değiştirmişlerdi.

Hz. Peygamber (s.a.) Medine'ye gidip Yahudileri son peygamber olarak yeniden tevhid dinine davet etmişti. İşte bu surenin üçte birinden fazlasının İsrailoğulları'na hitap etmesinin nedeni, buydu.

Bakara suresinde İsrail oğullarının onların tarihî, ahlâkî bozulmaları, dinden sapmaları eleştirel bir yaklaşımla anlatılır. İslamoğlu hoca bu süreci İsrailoğullarının yahudileşme süreci olduğunu söyler.

Mekke'de İslâm, çoğunlukla ana ilkeleri tebliğ etmek ve müminleri ahlâken eğitmekle ilgileniyordu. Fakat Hz. Peygamber'in (a.s.), müslümanların tüm Arabistan'dan gelip yerleştiği ve Ensar'ın yardımıyla küçük bir İslâm Devleti'nin kurulduğu Medine'ye hicretinden sonra, tabiî olarak Kur'an sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukukî problemlere de değinmeye başladı.

Mekke'de ve Medine'de nazil olan sureler arasındaki farkın nedeni işte budur. Bu nedenle bu surenin yarıdan fazlası, toplumda kaynaşma, dayanışma ve problemlerin çözümünü sağlamaya yarayan ilke ve düzenlemelerden oluşur.

Medine'ye hicretten sonra Tevhid ile Şirk arasındaki çatışma da yeni bir görünüme bürünmüştü. Bağımsız bir şehir devletinin kurulduğu Medine'de şartlar değişmişti, buradaki çatışma daha çok İslâm toplumu için hayatını devam ettirme meselesi haline gelmişti.

Bu dönemde yeni bir tür "müslüman" tipi, münafikûn (iki yüzlüler) türemeye başlamıştı.

Medine’de İslâm'ı içinden yıkmak için İslâm'a girenler olduğu gibi, çevreleri müslümanlar tarafından sarılan ve dünyevî çıkarlarını korumak için "müslüman" olanlar da vardı.

Bazıları da İslâm'ın gerçekliğine tam kâni olmamış; fakat, kabileleriyle birlikte müslüman olmuşlardı. Bu ve benzeri nedenlerle Medine’de gerçekte iman etmediği halde inanmış gibi gözüken münafıklar türemişti.

Bakara'nın nazil olduğu dönemde Medine’de her türden münafık türemeye başlamıştı. Bu nedenle Allah, sure içerisinde münafıkların özelliklerine dikkat çekmekte, kötü özellikleri ve hileli işleri açığa çıktıkça, onlarla ilgili talimatlar indirmekteydi.

Bakara suresi tek kelime ile özetlenecek olsa bu kelime hidayet olurdu.  Sure bir anlamda Hidayet'e davettir ve kıssalar, anlatılan olaylar hep bu ana fikir etrafında döner.

Bu surede özellikle Yahudilere hitap ettiği için, Hz. Peygamber'e (s.a.) indirilen Hidayet'e tâbi olmanın kendi hayırlarına olacağını göstermek üzere, tarihte yaşanmış birçok olaya değinilmişti.

Normal şartlarda Yahudiler Kur'an'ı kabul edenlerin ilki olmalıydılar. Çünkü bu Kitap, Hz. Musa'ya (a.s.) indirilenin bir benzeri idi. Ancak onlar kibirleri ve inadları yüzünden iman etmediler. Anlaşmalarda ihanet ettiler.

Bakara Suresinin 1-20 inci  Yani sureye giriş ayetleri Kur'an'ı bir Hidayet Kitabı olarak ilân eder:

İman'ın temellerini, Allah'a, Peygamberliğe, öldükten sonra dirilmeye yani Ahirete iman olarak belirler; Yani İmanın esası üçtür: Tevhid, Nübüvvet, Ahiret...

Sure İnsanları imanı kabul etme ve reddetme hususunda üç gruba ayırır: Müminler, kâfirler ve münafıklar. Ve surenin girişinde bu üç grubun özelliklerini anlatır.